بانک اطلاعات

1

 تسوید، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی

2

 دفاع از دارایی های عامه

3

 مساعدت‌های حقوقی

4

 ثبت و بررسی جمعیت‌ها، احزاب سیاسی، رهنمای معاملات و عریضه نویسان

5

 رسیده گی به عرایض و دوسیه های حقوقی شهروندان

6

 نشر اسناد تقنینی و اعلانات تجارتی

7

 تصدیق ترجمه اسناد رسمی

8

 نگهداری، اصلاح و تربیت اطفال متخلف ازقانون

9

 استراتیژی‌ها و پلان‌ها

10

گزارش عمومی