گزارش‌های ربع‌وار

گزارش مفصل اجراآت و دستآوردهای ربع دوم ۱۴۴۵ از تاریخ (۱۴۴۵/۴/۱) الی (۱۴۴۵/۶/۳۰)

گزارش مفصل اجراآت و دستآوردهای ربع اول ۱۴۴۵ از تاریخ (۱۴۴۵/۱/۱) الی (۱۴۴۵/۳/۳۰)

گزارش مفصل اجراآت و دستآوردهای ربع چهارم از تاریخ (۱۴۴۴/۱۰/۱) الی (۱۴۴۴/۱۲/۳۱)

گزارش مفصل اجراآت و دستآوردهای ربع دوم از تاریخ (۱۴۴۴/۴/۱) الی (۱۴۴۴/۶/۲۹)

گزارش مفصل اجراآت و دستآوردهای ربع اول از تاریخ (۱۴۴۴/۱/۱) الی (۱۴۴۴/۳/۳۰)

گزارش مفصل و دستآوردهای وزارت عدلیه ا.ا.ا ربع اول سال ۱۴۰۱ 

گزارش کاری وزارت عدلیه طی هشت ماه  امارت اسلامی افغانستان 

گزارش دستآوردها و فعالیت های ربع اول سال مالی وزارت عدلیه سال ۱۴۰۰

گزارش مرجع مسئول اطلاع رسانی ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰

گزارش مرجع مسئول اطلاع رسانی ربع اول سال مالی ۱۴۰۰

 گزارش دست آوردها و فعالیت های شش ما ه اول سال مالی ۱۳۹۹وزارت عدلیه
گزارش از اجراآت فعالیت های مبارزه با فساد اداری وزارت ها و ادارات ذیدخل از شروع سال مالی ۱۳۹۹ 

گزارش ربع اول از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

گزارش نه ماهه از تطبیق پلان سال مالی ۱۳۹۷

گزارش شش ماهه از تطبیق پلان سال مالی ۱۳۹۷

گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۷

گزارش ربع دوم (۶ ماه اول) سال مالی (۱۳۹۶)

گزارش برج (جدی، دلو و حوت ) سال مالی ۱۳۹۵ ریاست مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل

گزارش ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۵ ریاست قضایای دولت ولایت کابل

گزارش ربع سوم سال مالی(۱۳۹۵)

دست آوردهای نه ماهه از اجراآت حقوقی ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه ج.ا.ا از اول جدی ۱۳۹۴ تا اول اسد ۱۳۹۵

گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۵

گزارش کاری ربع سوم سال مالی  ۱۳۹۵ ریاست قضایای دولت

گزارش کاری ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ ریاست حقوق ولایت کابل

گزارش اجراآت کاری ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ ریاست های مرکزی :

گزارش ربع اول سال مالی  ۱۳۹۵(ماه های جدی دلو حوت۱۳۹۴) (ریاست های ولایتی وزارت عدلیه )

گزارش اجراآت ریاست حقوق ولایت کابل از بابت ربع دوم سال مالی ۱۳۹۵

فعالیت های شش ماه سال مالی ۱۳۹۵ آمریت جندر

گزارش اجراآت ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ ریاست انسجام بررسی ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی

گزارش مختصر از اجراات ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ ریاست پالیسی و پلان

پلان کاری صد روزه وزارت عدلیه (۱۰ اسد - ۲۰ عقرب سال ۱۳۹۴)

گزارش کاری بابت ربع دوم سال مالی ١٣٩۴ ریاست عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال

گزارش ریاست مرکز اصلاح وتربیت اطفال ولایت کابل بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۴

خلاصه گزارش کاری ربع دوم ریاست پالیسی و پلان

گزارش در رابطه به ایجاد کمیته فرعی لگف در ولایت غور

گزارش توسعه تسهیلات کمک های بلاعوض مساعدت های حقوقی وایجاد کمیته لگف در ولایت بامیان

گزارش اجراات کاری شش ماه  سال مالی ۱۳۹۴ آمریت جندر