Planned services

ثبت و بررسی جمعیت‌ها، امور رهنمای معاملات و عریضه نویسان

جمعیت‌ها

بیشتر

فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در مورد چگونگی طی مراحل اسناد اصولی

بیشتر

ارایه مساعدت‌های حقوقی رایگان

  ریاست مساعدت­های حقوقی از جمله ریاست­های کلیدی وزارت عدلیه می­باشد. این ریاست دارای دو آمریت (آمریت مساعدت­های حقوقی و آمریت آگاهی عامه حقوقی) است.

بیشتر

ترک تابعیت و کسب تابعیت

پروسۀ ترک تابعیت: 

بیشتر

تدقیق و طی مراحل اسناد تقنیني

قانـون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول:

این قانون با رعایت احکام مندرج مواد (3، 5، 56، 90، 94، 95، 97 و 100) قانون اساسی، وضع گردیده است.

اهداف

مادۀ دوم:

بیشتر

رهنمای ثبت و راجستر احزاب سیاسی

رهنمائي براي احزابيکه بخاطر ثبت به رياست انسجام مراجعه مينمايند:

يک ورق درخواست عنواني وزارت عدليه درخواست از سوي موسسان و يا شخصي که به وي از جانب موسسان، هيات رهبري و يا شوراي مرکزي حزب تفويض صلاحيت شده باشد.

اگر چنانچه رئيس حزب درخواست را امضا مينمايد بايد اعضاي موسس يا بالاترين مقام تصميم گيرحزب رياست موصوف را طي يک ورق تائيد و امضا نمايد و اين امضا کنندگان بشمول رئيس حزب بعنوان درخواست دهندگان شناخته مي شوند.

- نام حزب سياسي و آدرس دفتر مرکزي آن و شماره تلفن در يک ورق.

بیشتر

حقوق بشر

لايحه وظايف ریاست حمايت حقوق بشر وزارت عدليه

مقدمه :

بیشتر