لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ا.ا.ا ،  سال 1403 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ا.ا.ا ،  سال 1402 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ا.ا.ا ،  سال 1401 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ا.ا.ا ،  سال 1400 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

یست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1399 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1398 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1397 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملات راجستر شده در وزارت عدلیه ج.ا.ا ، سال 1396 برای مشاهده لیست اینجا را کلیک کنید.

لیست رهنمای معاملاتی که جواز فعالیت شان ملغی گردیده است، اینجا را کلیک کنید

لیست رهنمای معاملات (موتر فروشی) ولایت کابل که تاریخ جواز فعالیت شان ختم گردیده است و  لیست رهنمای معاملات (موترفروشی) که بدون جواز فعالیت مینمایند، اینجا را کلیک کنید