جمعیت‌های دارای جواز

 رهنمود ثبت و راجستر جمعیت ها در ریاست عمومی انسجام 

پروسه ثبت جمعیت ها زمان کمتري را در بر مي گيرد، اسناد مورد ضرورت براي ثبت يک جمعیت عبارت است از جدول اعضاي مؤسس، مالي وهيئت مديره، اساسنامه، درخواست، سمبول، ويا نشان که پس از تکميل اسناد ياد شده آغاز مي گردد. مقر طرز ثبت جمعیت ديده مي شود،مؤسسان جمعیت به لوي څارنوالي طي پيشنهادي فرستاده مي شود تا اعضاي متذکره به حرمان از حقوق سياسي ومدني محکوم نشده باشند. اساسنامه جمعیت مورد مطالعه وبررسي قرار مي گيرد وپس از حصول اطمينان درمطابقت اسناد ياد شده باقانون جمعیت ها جواز فعاليت به جمعیت داده مي شود.

اسناد مورد ضرورت براي ثبت جمعیت :

جدول مؤسسین

جدول هیأت مدیره

جدول مسوولین مالی

لیست جمعیت‌های دارای جواز را  از  اینجا بدست آورده می‌توانید.

لیست بنیادهای خیریه را  از  اینجا بدست آورده می‌توانید.

لیست اتحادیه ها را  از  اینجا بدست آورده می‌توانید.

لیست اتحادیه ها و بنیادهای خریه تجدید شده را  از  اینجا بدست آورده می‌توانید.