گزارش‌ها

گزارش دستآوردهای و فعالیت های سالانه سال مالی ۱۴۰۲وزارت عدلیه

گزارش دستآوردهای و فعالیت های سالانه سال مالی ۱۴۰۰وزارت عدلیه

گزارش دستآوردها و فعالیت های (۹ ماهه) سال مالی ۱۴۰۰

گزارش سال مالی ۱۳۹۹ مرجع مسئول اطلاع رسانی

گزارش کامل کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۹ وزارت عدلیه

گزارش اجراآت و  فعالیت های مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه بابت سال مالی  ۱۳۹۹

گزارش از تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل و ژینوا در حوزه اصلاحات عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداری (قوس۱۳۹۹)

گزارش حقوق ولایت کابل در مورد فیصله های محکمه ابتدائیه تجارتی ب ولایت کابل.

گزارش از تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل و ژینوا در حوزه اصلاحات عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداري

گزارش از تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل و ژینوا در حوزه اصلاحات عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداري

گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۸ وزارت عدلیه

گزارش سال مالی ۱۳۹۸ مرجع مسئول اطلاع رسانی

گزارش ربع دوم از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداري سال مالی ۱۳۹۸

گزارش سال مالی ۱۳۹۷ مرجع مسئول اطلاع رسانی

گزارش سال ۱۳۹۷ کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

گزارش و فعالیت های ۱۲ ساله وزارت عدلیه

گزارش مختصر از اجراآت ودست آوردهای وزارت عدلیه در عرصه تقویت سهمگیری زنان از بدو ایجاد حکومت وحدت ملی تا اکنون

گزارش دستآوردها و فعالیت هاي سال مالی (۱۳۹۶) وزارت عدلیه

گزارش اجراات کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران از بابت سال ۱۳۹۵

گزارش مختصر از دستاوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۵

گزارش کاری اداره حمایت حقوق بشر  بابت سال مالی ۱۳۹۵ 

گزارش مختصر از دست آوردها و چالشهای موجود در وزارت  عدلیه از بدو ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون

فشرده گزارش فعالیتهاو دستآوردهای سال مالی ۱۳۹۴

گزارش سالانه هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا

گزارش اجراآت وزارت عدلیه (سال مالی ۱۳۹۳)

پلان‌ها

پلان  سال مالی  ۱۴۰۳ به اساس نتایج

پلان  سال مالی  ۱۴۰۲ به اساس نتایج

پلان  سال مالی  ۱۴۰۱ به اساس نتایج

پلان  سال مالی  ۱۴۰۰ به اساس نتایج

پلان تقنینی سال ۱۴۰۰

اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی برای سال ۱۴۰۰

اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی برای سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

پلان وزارت عدلیه به اساس نتایج از بابت سال مالی ۱۳۹۹

پلان وزارت عدلیه به اساس نتایج از بابت سال مالی ۱۳۹۸.

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت عدلیه برای سال مالی ۱۳۹۸

ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎداداري وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۷

پلان وزارت عدلیه برای افزایش سهم زنان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸

پلان تطبیقی استراتیژي ملی مبارزه علیه فساد اداري در وزارت عدلیه با تمرکز روي محور هاي اول و چهارم از بابت سال ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹