خبرنامه

۱۰۴ قاچاقچی انسان، به نهاد های عدلی وقضایی معرفی شده اند.

پنجشنبه، ۱۱ میزان ۱۳۹۸
کابل، افغانستان: اداره‌ های کشفی و امنیتی کشور، در جریان سال گذشته ۱۰۴ تن از مظنونین قاچاق انسان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند.
دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد گزارش سال 1397 کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران جزییات می داد گفت: به گونه مجموعی ۱۵۴ قضیه قاچاق انسان در سال گذشته به لوی څارنوالی فرستاده شده واز این میان ۱۴۵ قضیه تحت تعقیب وتحقیق قرار گرفته و دوسیه مربوط شان به محاکم محول شده و۹ قضیه دیگر زیر کار قرار دارد.
بربنیاد این گزارش اداره امنیت ملی، پس از تثبیت و شناسایی ۵۵ شبکه قاچاق انسان واجرای عملیات اوپراتیفی علیه ۳۴ شبکه آن، ۴۱ تن از قاچاقچیان انسان را گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.
گزارش می افزاید که وزارت امور داخله نیز با کشف و بررسی ۱۲۲ قضیۀ قاچاق انسان، ۶۳ تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.
بر بنیاد احکام کد جزای کشور، از جمع متهمین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ۷۵ تن به حبس های طویل، متوسط وقصیر محکوم به مجازات شده اند.
وزیر عدلیه افزود که موسسه‌های همکار در هماهنگی با ادارات عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، ۱۰۵۰ تن از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تا اکنون در مراکز حمایوی خود مورد حمایت‌های صحی، روانی، تعلیمی و اجتماعی قرار داده و برخی از آن‌ها با خانواده‌های شان یک جا شده اند.
این کمیسیون همچنان برای بیش از ۸۶۰۰ تن از مهاجران برگشت داده شده، خدمات صحی، روانی، اجتماعی و آگاهی دهی را فراهم نموده است.
آقای انور همچنان گفت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، در همکاری با موسسه‌های بین المللی، ۵۴ هزار و ۲۴۲ تن از افراد وخانواده های رد مرز شده از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران و برخی کشورهای اروپایی را پس از حمایت های لازم، با خانواده ‌های شان مدغم نموده است.
سکتور آگاهی دهی که شامل وزارت های حج و اوقاف، امور مهاجرین، کار و امور اجتماعی، صحت، کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران می شود، برنامه های آگاهی دهی در بارۀ قاچاق انسان، آسیب‌ها و پیامدهای آن را از طریق مساجد، خطابه‌ها، پیام‌های رادیویی و تلویزیونی، بنرها و بلبوردها، راه اندازی کرده و برای ۱۶۹ هزار و ۷۳۵ تن از شهروندان کشور آگاهی دهی نموده است.
دولت افغانستان، بر بنیاد احکام قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در شش ساحه شامل ساختار، کشف جرایم و بازداشت مظنونین قاچاق انسان، رسیده گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمین جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی عامه، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و ایجاد همآهنگی به سطح منطقه و جهان؛ همواره تلاش کرده است.