مقاله ها

دانلود

تاریخ نشر

نویسنده

عنوان مقاله

شماره

دانلود

جوزا 1401  

قانونپال فرید احمد فخری عطائی

تأدیب زوجه وطفل در شریعت اسلام

۱

دانلود

جوزا ۱۳۹۶

شفیق نبی زاده

حق مالکیت

۲

دانلود

سرطان ۱۳۹۶

دردانه فضایلی

ملکیت ناقص

۳

دانلود

ثور ۱۳۹۶

گلالی"سنگرخیل"

حقوق و امتیازات معلولین

۴

دانلود

دلو ۱۳۹۵

دردانه فضایلی

شرایط و مقررات تابعیت

۵

دانلود

Nov 11,2020

محبوب الرحمن سیفی

شروط مبطل و باطل ضمن عقد ازدواج 

۶

دانلود

سرطان ۱۳۹۲

سید نجیب الله

حقوق اجتماعی افراد

۷

دانلود

Sep 12, 2017

عبدالحسیب بصیر

نقش محاکم خصوصی در تقویت نظام مردم سالاری و حاکمیت قانون در افغانستان

۸

دانلود

May 13, 2018

عبدالحسیب بصیر
صدف بصیر

زنان محبوس برای جرایم اخلاقی

۹

دانلود

Aug 29, 2018

امان ریاضت

محاسبه‌ی سه ساله‌ی کار وزارت عدلیه

۱۰

دانلود ۱۴۰۰-۲-۲۶ صفا الرحمن سیفی حق حیات از منظر قرآن و حدیث ۱۱