طرزالعمل رسیدگی به عرایض و شکایات اشخاص

مادۀ اول:

این طرزالعملبه منظور رسیدگی مستقیم  به عرایض و شکایات اشخاص حقیقی و حکمی از اجراآت کارکنان و زارت عدلیه در احوال مندرج جزء(1) مادۀ مادۀ بیست و ششم قانون وارسی عرایضوضع گردیده است.

مادۀ دوم:

عرایض مبنی بر شکایات اشخاص از اجراآت کارکنان وزارت عدلیه روز های چهارشنبه ساعت (2) بعد از ظهر طور مستقیم از طرف مقام وزارت عدلیه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مادۀ سوم:

اشخاصی که از اجراآت کارکنان وزارت عدلیه شکایت داشته باشند ، می توانند شکایت خویش را مستقیماً  به مقام وزارت عدلیه ارایه نمایند.

مادۀ چهارم:

(1) مدیریت عرایض مؤظف است تا اشخاصی را که ازاجراآت کارکنان وزارت عدلیه شکایت دارند  با نظر داشت زمان مراجعه  اسمای شان را فهرست نموده  و وقت ملاقات شان را با مقام وزارت  تنظیم نماید.

(2) مدیریت عرایض یک یک کاپی فهرست مندرج فقرۀ(1) این ماده را به مسئولین امنیتی وزارت  بخش پذیرش و سکرتریت مقام وزارت ارائه نماید.

مادۀ پنجم:

(1) وزیر عدلیه به اشتراک معین مسلکی،معین اداری ،رئیس عمومی قضایای دولت،رئیس عمومی حقوق ،رئیس تفتیش داخلی ،رئیس انسجام ،رئیس حقوق ولایت کابل ،رئیس دفتر  ومدیر عرایض طور مستقیم به شکایات اشخاص رسیدگی نموده و هدایات لازم  و مشخص را صادر می نماید.

(2) هرگاه شکایت از سایر ریاست های وزارت باشد مسؤول ریاست مربوطه خواسته شود.

مادۀ ششم:

مدیر عرایض مؤظف است تا هدایت کتبی وزیر عدلیه را در همان جلسه ثبت و صادر نماید.

مادۀ هفتم:

(1) رؤسای ادارات مربوط  مؤظف اند درجلسۀ  رسیدگی به  شکایات اشخاص هدایاتیکه در زمینه برای شان  از طرف مقام وزارت صادر میگردد یادداشت ودر زمینه اجراآت نمایند.

(2) رؤسای ادارات مربوط مؤظف اند تا از تطبیق احکام مقام وزارت ، نظارت نموده و قبل از تدویر جلسه بعد یازرسیدگی به شکایات اشخاص ، گزارش شان را به مقام وزارت کتباً تقدیم نمایند.

مادۀ هشتم:

رؤسای عدلیه ولایات مؤظف اند ، در روزتدویر جلسۀ رسیدگی به شکایات اشخاص (روزهای چهار شنبه ساعت (2) بعد از  ظهر) تیلفون های همرای خویش را فعال نگهدارند.

مادۀ نهم:

ریاست نشرات مؤظف است  اجراآت انجام شده رسیدگی به شکایات اشخاص را درخلال مدت یکماه ، جهت آگاهی عامه در مجله عدالت و ویب سایت وزارت نشر نماید.

مادۀ دهم :

این طرزالعمل ازتاریخ  تصویب شورای رهبری وزارت عدلیه مرعی الاجرا بوده وغرض آگاهی در تخته اعلانات وویب سایت وزارت جهت آگاهی عامه نشر گردد.