رپوټونه

د عدلیې وزارت د ۱۴۰۰مالي کال د فعالیتونو او لاسته راوړنو کلنۍ راپور

د ۱۴۰۰ مالي کال د نهه میاشتنیو کړنو او لاسته راوړنو راپور

د عدلیې وزارت د (۱۳۹۹ (مالي کال د لاسته راوړنو او فعالیتونو راپور

دعدلیې وزارت د  ۱۳۹۸ مالی کال د لاسته راوړنو او فعالیتونو راپور

د عدلیی وزارت د ۱۳۹۶ مالی کال د لاسته راوړنو او فعالیتونو راپور

د ۱۳۹۵ مالی کال د لاسته راوړنو او فعالیتونو لنډ رپوټ

دملی وحدت دحکومت له پیله تراوسه دعدلیې وزارت دلاسته راوړنو اوستونزولنډ راپور

د کابل ولایت د حقوقو د ریاست د ۱۳۹۴ مالی کال د کاری اجراآتو رپوټ