جواز لرونکي او ملغی شوي رهنمای معاملات

په ۱۴۰۳ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

په ۱۴۰۲ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

په ۱۴۰۱ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

په ۱۴۰۰ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

په ۱۳۹۹ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

په ۱۳۹۸ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

په ۱۳۹۷ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

په ۱۳۹۶ هجری شمسی کال کې د راجستر شویو د معاملو د لارښوونې (رهنمای معاملات)  لیست دلته لیدلای شئ

د معاملو د لارښوونو لیست چې جواز یې ملغی شوی دی، دلته لیدلای شئ

په کابل کی د معاملو د لارښوونې (موټر پلورنځي) لیست چې د جواز موده یې ختمه شوې او د معاملو د لارښوونې (موټر پلورنځي) لیست چې پرته له جواز یې فعالیت کاوه، دلته لیدلای شئ