له پروژوی رپوټونو سره اړیکه

.

دعدلیې وزارت دهغو پروژو لست چې کار یې جریان لري:

شمېره

دپروژۍ نوم

مرکز/ولایت

دونر/ تمویلوونکی

بشپړې شوې

کتنې

۱

د قوانینو د طرحې پروژه

کابل

د افغانستان دولت

.

جریان لري

۲

د ملګروملتونو د امنیت شورا
 د ۱۳۲۵ قطعنامه

کابل

د افغانستان دولت

.

جریان لري

۳

د عدلیې وزارت د اداري کمپلکس د مجتمع د ساحوي سمسورتیا د چارو پروژه

کابل

د افغانستان دولت

.

جریان لري

د عدلیې وزارت د ۱۴۰۲ مالي کال  بشپړ شوي تړونونه

د عدلیې وزارت د ۱۴۰۱ مالي کال  بشپړ شوي تړونونه