د اطلاعاتو بانک

۱

قانون جوړونې او علمي حقوقي څېرنې

۲

د دولت له حقوقو او منافعو سانته

۳

وړیا حقوقي مساعدوتونه

۴

د انسجام عمومی ریاست

۵

حقوقي عریضو  ته رسیدګۍ

۶

خپرونې او عامه اړیکې

۷

د تقنیني سندونو ژباړې او د رسمي سندونو ژبارې او تصدیق

۸

د افغانستان د تابعیت پریښودل او ترلاسه کول

۹

کورنې پلټنه او له فساد سره د مبارزه

۱۰

مالي، حسابي، تدارکاتي، او د پلان جوړونې چارې

۱۱

د بشري سرچینو چارې

۱۲

د پلان او پالېسۍ ریاست

۱۳

د مدني او سوداګرۍ قضیو د مدیریت سیستم آمریت 
۱۴ استراتیژۍ او پلانونه
۱۵ عمومي رپوټ