ترک تابعیت و کسب تابعیت

murtaza_admin

پروسۀ ترک تابعیت: 

 • ترک تابعیت بر اساس تقاضای تحریری (نوشتاری) شخص در حدود احکام قانون صورت می‌گیرد. (متقاضی درخواست ترک تابعیت افغانی خویش‌را به سفارت و یا نمایندگی‌های دایمی افغانستان در کشور متبوع تقدیم نموده و اسناد مورد نیاز را تکمیل می نماید).
 • ارسال نامه از سفارت و یا نمایندگی افغانستان در کشور متبوع به ریاست امور قونسلی _ معاونیت امور مهاجرین وزارت امور خارجه ا.ا.ا؛
 • ارسال اسناد از وزارت امور خارجه ا.ا.ا، به ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه ا.ا.ا که اسناد ارسالی شامل: اصل درخواستی، سه فورم خانه‌پری شد‌ه‌ای ترک تابعیت، کاپی تذکره، فورم عدم مسوولیت، دو ورق اصل نشان انگشتان می‌باشد.
 • اسناد (کاپی نامه وزارت امور خارجه، کاپی درخواست متقاضی، دو ورق اصل نشان انگشت و یک ورق اصل فورم، کاپی تذکره، فورم عدم مسوولیت و در صورت موجودیت کاپی پاسپورت) به اداره ملی احصائیه و یک کاپی مکمل اسناد به ریاست عمومی عواید گمرکات وزارت مالیه و ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی افغانستان، ارسال می‌گردد.
 • دریافت مکاتیب از ادارۀ ملی احصائیه، وزارت مالیه، ریاست عمومی استخبارات و وزارت امورخارجه ا.ا.ا؛
 • بررسی پرونده به صورت همه‌جانبه در کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت؛ (کمیسیون به ریاست معین مسلکی وزارت عدلیه ا.ا.ا و عضویت نماینده وزارت امورخارجه، نماینده ستره محکمه، نماینده ریاست عمومی استخبارات، نماینده اداره احصائیه و معلومات) برگزار می‌گردد.
 • ارسال مصوبات کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت به ریاست عمومی اداره امور دولت امارت اسلامی افغانستان و تصویب در جلسات کابینه دولت ا.ا.ا؛
 • اخذ منظوری رئیس الوزرا ؛
 • ارسال حکم به وزارت عدلیه؛
 • ارسال نامه و کاپی حکم ریاست امور قونسلی به وزارت امور خارجه ؛
 • ارسال حکم به سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان به کشور متبوع متقاضی؛

پروسۀ کسب تابعیت:

 • درخواست متقاضی کسب تابعیت از سفارت و یا نمایندگی افغانستان و یا وزارت امور خارجه ا.ا.ا در کشور متبوع غرض حصول تابعیت افغانستان؛
 • تکمیل اسناد در سفارت و یا نمایندگی افغانستان (خانه پری سه ورق فورم کسب تابعیت، دو اصل انگشت نگاری هر دوکف دست،کاپی نکاح خط و یا زوجیت خط، کاپی تمام صفحات تذکره تابعیت یکی از زوجین افغان، کاپی پاسپورت متقاضی و ویزه‌های ورودی آن به افغانستان، کاپی اسناد اقامت بالاتر از پنج سال متواتر در افغانستان، کارت شهری کشور متبوع متقاضی و سند عدم مسوولیت جرمی).
 • ارسال اسناد به ریاست امور خارجه – وزارت امور خارجه.
 • ارسال اسناد از طریق ریاست امور قونسلی- وزارت امور خارجه به ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه ا.ا.ا، (مسوول برگزاری کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت).
 • ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه ا.ا.ا اسناد دریافت شده را به اداره ملی احصائیه و ریاست عمومی استخبارات غرض ارایه معلومات ارسال می‌دارد.
 • بعد از دریافت تاییدی از اداره ملی احصائیه و معلومات و ریاست عمومی استخبارات، پرونده غرض بررسی به کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت راجع می‌گردد.
 • ارسال مصوبه ریاست محترم عمومی اداره امور ریاست دولت ا.ا.ا.
 • اصدار فرمان کسب تابعیت توسط رئیس الوزرا؛
 • تکثیر فرمان وزارت عدلیه به وزارت امور خارجه، ، اداره ملی احصائیه و ریاست عمومی استخبارات غرض اجراآت لازم برای حصول تابعیت افغانستان؛
 •  بدین اساس پروسه ترک و کسب تابعیت افغانی متقاضی به پایان می‌رسد.
 • ریاست ارتباط خارجه وزارت عدلیه ا.ا.ا، مسوولیت برگزاری کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت را به عهده دارد.

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات