د تقنیني سندونو د ژباړې او د رسمي سندونو د ژباړې د تصدیق د ادارې کړنلاره

murtaza_admin

د وضع منظور

۱- لومړۍ ماده:

دغه کړنلاره د رسمي سندونو د ژباړې او تصدیق د چارو د قانون د ۳۱ مادې پربنسټ د دغه قانون د حکمونو د ښه تطبیق او ددغې ادارې د کار کوونکو د اجراآتو او د فعالیتونو د نتظیم په منظور وضع شوې ده.

اختصاري نوم

۲- دوه یمه ماده

د تقنيني سندونو د ژباړې او د رسمي سندونو د ژباړې د تصدیق اداره، له دې وروسته په دې سند کې( د سندونو د ژباړې او تصدیق اداره) نومېږي.

 د ژباړې او تصدیق ور سندونه

۳- درېیمه ماده:

۱) د رسمي سندونو د ژباړې او تصدیق د چارو د قانون د څلورمې مادې د (۱) فقرې پربنسټ، د سندونو د ژباړې او تصدیق اداره، له حقوقي علمي اصولو او چلندونو سره سم د تقنیني سندونو په ژباړې مکلفه ده

۲) د رسمي سندونو د ژباړې او تصدیق د چارو د قانون (۵) مادې د (۱) فقرې پربنسټ، د سندونو د ژباړې او تصدیق اداره، مکلفه  ده په ډېر لنډ ممکن وخت کې د دې قانون په (۸) ماده کې د درج شوو رسمي سندونو ژباړه په هغه صورت کې تصدیق کړي. چې د اړونده وزارت یا ادارې په لاس لیک او رسمي مهر تائید شوي وي.

۳) د هغو رسمي سندونو ژباړه چې د تصدیق په غرض دغې ادارې ته رسېږي یوازې په هغه صورت کې د تصدیق وړ وي چې له هرراز نواقصو او تشو څخه خلاص وي.

د ژباړې د جواز صادرول

۴- څلورمه ماده:

۱) د رسمي سندونو د ژباړې او تصدیق د چارو د قانون د (۶) مادې پر بنسټ، د سندونو د ژباړې او تصدیق اداره رسمي سندونو د ژباړې او تصدیق د چارو د قانون د (۱۱) مادې په شرایطو برابرو کسانو ته د ژباړې د اجازه لیک په صادرولو مکلفه ده.

۲) د ژباړې اداره، له نورو همکارانو سره په همکارۍ کې، مکلفه ده د سندونو د ژباړنې او د کیفیت د تضمین او د ناسمې ژباړنې د مخنیوي لپاره، په ډېر لنډ ممکن وخت کې د دغه قانون په یوولسمه ماده کې د درج شوو شرطونو په پام کې نیولو سره په ټول هېواد کې له ټولو حقوقي او حقیقی اشخاصو څخه د بریالیتوب آزموینه واخلي هغوې ثبت او راجستر کړي سرغړونکي عدلي او قضايې مراجعو ته ور وپیژني.

د نمایندګیو رامنځته کول

۵- پنځمه ماده:

د سندونو د د ژباړنې او تصدیق اداره مکلفه ده د قانون په رڼا کې هېوادوالو ته د آسانتیا د برابرولو لپاره لږ تر لږه لومړۍ د هېواد په پنځو زونونو کې د رسمي سندونو د ژباړنې او تصدیق لپاره خپلې نمایندګۍ رامنځته کړي.

۶- شپږمه ماده:

۱) له ملي ژبو څخه له بهرنیو څخه په یوې یا له یوې ملي ژبې څخه بلې ملي ژبې ته ژباړل شوو سندونو تصحیح او تدقیق.

۲) په غونډو، سیمینارونو، ورکشاپونو، او نورو مراسمو کې شفاهي ژباړنه.

۳) په دندې د پابندۍ، صداقت او همکارۍ له معیارونو ساتنه او رعایتول د محرمیت او نورو اداري اصولو ساتنه.

۴) کارکوونکي مکلف دی هغه کار چې ورته سپارل کېږي د ماهیت او پیچلتیا په پام کې نیولو سره او هغه بل سند چې ترکار لاندې لري یا باید ډېر ژر د هغه د استعجالیت له مخې په هغه کار صورت ومومي د یوې ټاکلې مودې په ترڅ کې بشپړ او وسپاري.

۵) په منظم ډول د سندونو ساتنه.

۶) د اړوندو دندو په لایحو کې نور درج شوي مکلفیتونه.

تآدیب

۷- اومه ماده:

هرکار کوونکي په خپلو ورسپارل شوو دندو کې اهمال کوي، په لاندې ډول تر تآدیب لاندې نیول کېږي.

۱) توصیه

۲) اخطار

۳) کسرمعاش

۴) انفکاک

د ژباړنې د پړاونو تنظیم

۸- اتمه ماده:

۱) د بی نظمی او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره، هیڅ سند خو دا چې د رسیداتو په کتاب کې ثبت شي او په حاشیه کې يې د ژباړنې رئیس لاس لیک کړی وي، ژباړه او نه تصحیح کېړي.

۲) اداره د تقنین لوی ریاست له نورو برخو سره په همغږۍ کې د سندونو د رسیدو او سپارلو ملموس یا غیر ملموس دیتابیس رامنځته کوي او په دې ترڅ کې د دغه سند لپاره رابط شخص باید په دې دیټابیس کې مشخص کړی شي تر څو د هغه پوښتنې د رامنځته کیدو په صورت کې له هغه سره اړیکې ونیول شي.

۳) هغه سند چې د ژباړنې لپاره ادارې ته سپارل کېږي لازمه ده د باکیفیته ژباړنې د معیارونو په پام کې نیولو سره لومړۍ و ژباړل شي وروسته تصحیح او وروستۍ کتنه پرې وشي او د ډاډ له ترلاسه کولو څخه وروسته وروستۍ نسخه يې اړوندې مرجع ته وسپارل شي.

۴) د دغې ادارې رئیس د کارکوونکو د فعالیتونو څاړنژ او ارزونې مکلف دی.

د سندونو په تصدیق پورې اړوندو چارې

۹- نهمه ماده

۱) اداره هېوادوالو ته د آسانتیا د برابرولو په پام کې نیولو سره، د هېواد په پنځو زونونو کابل، ننګرهار، هرات، قندهار او بلخ کې د سندونو د تصدیق نمایندګۍ رامنځته کوي.

۲) په ډېر لنډ ممکن وخت کې او د زیاتې غوښتنې په صورت کې د سندونو د تصدیق چارو ته د رسیدګۍ لپاره، اداره په پایتخت کې د دوو نمایندګیو او د دې مادې په یو فقره کې په د درج شوو څلورو ولایتي زونونو کې د یوې یوې نمایندګۍ په رامنځته کولومکلفه ده.

۳) د کابل په هرې یوې مرکزي نمایندګۍ کې دوه تنه د سندونو د تصدیق د مامورینو او د دوه تنه نور د سندونو د محتوی د بررسۍ لپاره د ژباړونکې په توګه موظف کېږي.

۴) د څلورو ولایتي زونونو په هرې یوې نمایندګۍ کې، یو تن د سندونو د تصدیق د چارو د مامورینو او یو تن د سندونو د محتوی د بررسۍ لپاره د ژباړونکې په توګه موظف کېږي.

۵) د پایتخت له دوو نمایندګیو څخه په هره یوه کې، اداره یو تن د سندونو د لېږدونکي په توګه توظیفوي.

۶) په هغه صورت کې چې د تصدیق شوو سندونو محتوی، د اصلي سند له متن سره توپیر لري او یا جعلي سند د تصدیق ور وګرځي، ژباړونکې او مامور هر یو په خپل وار مسئول پېژندل کېږي. ځکه مسئولیت لري چې د تصدیق څخه مخکې د شمېرې، نامه، ولایت او د نورو موضوګانو په ګډون د سندونو ټول محتویات په دقیقه توګه بررسۍ او له سموالي څخه يې ډاډ ترلاسه کړي وروسته تصدیق کړي.

د سندونو د تصدیق د پړاوونو تنظیم

۱۰- لسمه ماده:

۱) د پایتخت مراجعینو د خپلو سندونو د تصدیق لپاره مکلف دي چې د خپل اړوند سندونه د کابل په دوو نمایندګیو کې وسپاري او دغه سندونه وروسته د تعریف لپاره د عدليې وزارت د سندونو د تصدیق د مدیریت مرکزي دفتر ته لېږل کېږي.

۲) د څلورو و لایتي زونونو مراجعین، خپل تصدیق ور سندونه د عدليې ریاست دفتر د سندونو د تصدیق څانګې ته سپاري او بیرته يې اخلي.

۳) د تصدیق مامور مکلف دی د سندونو د تصدیق له ترلاسه کولو وروسته، مهرلرونکی سند مخصوصه شمېره، د سند نوعیت شمېر، د ترلاسه کولو د نيټې لرونکی سند له بانکي آویز سره یوځای د مشخص دولتي حساب ته د حق التصدیق د ورکړي لپاره د سند غوښتونکي ته وړاندې کوي.

۴) د حق التصدیق د ورکړې د رسید له ترلاسه کولو څخه وروسته، مامور مکلف دی رسمي سندونه د هغو د سمې ژباړنې په هکله د ډاډ د ترلاسه کولو لپاره اړوند ژباړونکي ته سپاري چې د هغو د ژباړنې څخه وکړي.

۵) د هرې برخې مسئول، مکلف دی د سند د سپارلو نیټه او وخت غوښتونکي ته مشخص کړی چې په ټاکلي وخت کې دغه سندونه بیرته وسپارل شي.

۶) د ګنې ګونې اوبینظمې د مخنیوی لپاره، د تصدیق ور سندونه د غرمې تر ۱۲:۰۰ بجو پورې ترلاسه کېږي او هره ورځ له غرمې وروسته ۲:۰۰ تر ۴:۰۰ پورې بیرته مراجعینو ته سپارل کېږي چې د سندونو د سپارلو وخت په عین وخت کې تنظیم نشی یعنې سندونه په بیلا بیلو وختونو کې مراجعینو ته وسپارل شي.

۷) هغه سندونه چې راټولېږي په لازمو فایلونو کې ورته ځای ورکول کېږي او وروسته د تصدیق لپاره د عدليې په وزارت کې د رسمي سندونو د تصدیق مدیریت ته لېږدول کېږي او په همدې ترتیب د عمومي مهر له لږولو او د ژباړنې له تصدیق وروسته بیرته د سپارلو لپاره اړوندې نمایندګۍ ته لېږل کېږي.

له قانوني رخصتیو څخه ګټه اخیستنه او حاضري

۱۱- یولسمه ماده:

۱)مامورین کولی شي د قانون په رڼا کې او د ادارې له مسئول سره په همغږۍ کې، له خپلو قانوني رخصتیو څخه ګټه واخلي.

۲) په لدندې د پابندې په منظور، مامورین مکلف دی چې د موجوده حاضري لاس لیک او له خپل موجودیت یا غیابت څخه خبر ورکړي، د خبر له ورکولو پرته د غیابت په صورت کې، دغه مامور کسرمعاش کېږي.

له رسمي ساعاتو څخه د شخصي نه ګټه اخیستنه

۱۲- دولسمه ماده:

مامورین نشي کولی رسمي ساعتونه په خپلو شخصي چارو تیرکړي او له هغو عمل څخه چې د کار په چارو کې د وقفې موجب شي، ډډه وکړي.

د رپوټ وړاندې کولو

۱۳- دیار لسمه ماده:

مامورین مکلف دي د خپلو کاري اجراآتو رپوټ په اوونیزه، میاشتنې، درې میاشتنې او کلني ډول ترتیب او د ادارې مسئول ته وړاندې کړي.

د غونډو جوړول

۱۴- ځوارلسمه ماده:

د چارو د ښه تنظیم او ستونزو ته رسیدګۍ لپاره، اداره د خاصو حالاتو په استثنا، د هرې میاشې په پای کې یوځل غونډه جوړوي.

د کړنلار کې له تطبیق څخه څاړنه

۱۵- پنځلسمه ماده:

د سندونو د ژباړنې د ادارې رئیس، د انستیتیوت له لوی رئیس سره په مشوره کې، د دې کړنلارې د مادو له تطبیق څخه څاړنه کوي.

د انفاذ نېټه

۱۶- شپارسمه ماده:

دغه کړنلاره د عدليې وزارت د مشرتابه شورا له تصویب څخه وروسته، نافذ او مرعی الاجرا کېږي

خورا ډیر کارول شوي خدمتونه