ارتباط (لینک) به گزارش های پروژوی

لیست پروژه های تکمیل شده وزارت عدلیه از دوره اداره انتقالی تا اکنون قرار ذیل اند

ملاحظات

تکمیل شده

دونر/ تمویل کننده

ولایات که  مستقل اعمار گردیده

اسم پروژه

شماره

 

تکمیل

دونر

کابل

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

۱

 

تکمیل

دونر

هرات

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

۲

 

تکمیل

پی آرتی

هلمند

اعمارمرکزاصلاح

۳

 

تکمیل

دونر

میدان وردک

اعمار مرکز اضلاح

۴

 

تکمیل

قوه نظامی امریکا

خوست

اعمارتعمیر مرکزاصلاح

۵

 

تکمیل

حکوت افغانستان

ننگر هار

اعمارمرکزاصلاح

۶

 

تکمیل

حکوت افغانستان

بلخ

اعمار مرکزاصلاح

۷

 

تکمیل

حکوت افغانستان

فراه

اعمار مرکزاصلاح

۸

 

تکمیل

GIZدونر

سمنگان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۹

 

تکمیل

GIZدونر

کندز

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۰

 

تکمیل

دونر

ننگرهار

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۱

 

تکمیل

دونر

غور

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۲

 

تکمیل

دونر

پکتیکا

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۳

 

تکمیل

دونر

سرپل

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۴

 

تکمیل

پی آرتی

هلمند

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۵

 

تکمیل

دونر

بامیان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۶

 

تکمیل

دولت افغانستان

خوست

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۷

 

تکمیل

دولت افغانستان

لغمان

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۸

 

تکمیل

دولت افغانستان

تخار

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۱۹

 

تکمیل

دولت افغانستان

کنر

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۲۰

 

تکمیل

دولت افغانستان

زابل

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۲۱

 

تکمیل

دولت افغانستان

بادغیس

اعمار تعمیر مدیریت حقوق ولسوالی آبکمری

۲۲

 

تکمیل

دولت افغانستان

نیمروز

اعمارتعمیر ریاست عدلیه

۲۳

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار تعمیر ریاست حقوق کابل

۲۴

 

تکمیل

دولت افغانستان

بادغیس

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۲۵

 

تکمیل

دولت افغانستان

بدخشان

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

۲۶

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار پیاده‌روها، چاه سپتیک وچاه آب تعمیر مرکزی وزارت عدلیه

۲۷

 

تکمیل

دولت افغانستان

بامیان

اعمار تعمیر مرکز اصلاح

۲۸

 

تکمیل

UNODC

پنجشیر

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۲۹

 

تکمیل

UNODC

کاپیسا

اعمار تعمیر ریاست عدلیه

۳۰

 

تکمیل

دولت افغانستان

پکتیکا

اعمارتعمیرمرکز اصلاح وتربیت اطفال

۳۱

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار تعمیر مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

۳۲

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار تعمیرطعام خانه مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

۳۳

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمارتعمیرکودکستان مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

۳۴

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل

اعمار برج برق مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالامان کابل

۳۵

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل دارالامان

پروژه موضوعات امنیتی  بخاطر بهبود امنیت کمپلکس وزارت

۳۶

 

تکمیل

دولت افغانستان

کابل دارالامان

پروژه موارد ضروری مربوط کمپلکس اداری وزارت عدلیه اعمار یک باب هنگر برای تحویلخانه؛ چاه آب و مواد ضروری ریاست حقوق ولایت کابل

۳۷

  تکمیل دولت افغانستان کابل قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد  ۳۸
  تکمیل دولت افغانستان کابل پروژه امور سرسبزی ساحوی مجمتع کمپلکس اداری وزارت ۳۹

لیست پروژه های وزارت عدلیه که کارشان درحالت جریان است

شماره

اسم پروژه

مرکز/ولایت

دونر/ تمویل کننده

تکمیل شده

ملاحظات

۱

پروژه طرح قوانین

کابل

دولت افغانستان

.

جریان دارد

قراردادهای تکمیل شده وزارت عدلیه طی سال ۱۴۰۲ هـ . ش

قراردادهای تکمیل شده وزارت عدلیه طی سال مالی۱۴۰۱

قراردادهای تکمیل شده وزارت عدلیه طی سال مالی۱۴۰۰

 جدول معلومات هفته وار قرار داد های سال مالی ۱۳۹۹ وزارت عدلیه