گزارش‌ها

گزارش از تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل و ژینوا در حوزه اصلاحات عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداري

گزارش از تطبیق تعهدات کنفرانس بروکسل و ژینوا در حوزه اصلاحات عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداري

گزارش دستآوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۸ وزارت عدلیه

گزارش سال مالی ۱۳۹۸ مرجع مسئول اطلاع رسانی

گزارش ربع دوم از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداري سال مالی ۱۳۹۸

گزارش سال مالی ۱۳۹۷ مرجع مسئول اطلاع رسانی

گزارش سال ۱۳۹۷ کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

گزارش و فعالیت های ۱۲ ساله وزارت عدلیه

گزارش مختصر از اجراآت ودست آوردهای وزارت عدلیه در عرصه تقویت سهمگیری زنان از بدو ایجاد حکومت وحدت ملی تا اکنون

گزارش دستآوردها و فعالیت هاي سال مالی (1396) وزارت عدلیه

گزارش اجراات کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران از بابت سال 1395

گزارش مختصر از دستاوردها و فعالیت های سال مالی 1395

گزارش کاری اداره حمایت حقوق بشر  بابت سال مالی 1395 

گزارش مختصر از دست آوردها و چالشهای موجود در وزارت  عدلیه از بدو ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون

فشرده گزارش فعالیتهاو دستآوردهای سال مالی ۱۳۹۴

گزارش سالانه هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا

گزارش اجراآت وزارت عدلیه (سال مالی ۱۳۹۳)

پلان‌ها

اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی برای سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

پلان وزارت عدلیه به اساس نتایج از بابت سال مالی ۱۳۹۹

پلان وزارت عدلیه به اساس نتایج از بابت سال مالی ۱۳۹۸.

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت عدلیه برای سال مالی ۱۳۹۸

ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎداداري وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎل ۱۳۹۷

پلان وزارت عدلیه برای افزایش سهم زنان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸

پلان تطبیقی استراتیژي ملی مبارزه علیه فساد اداري در وزارت عدلیه با تمرکز روي محور هاي اول و چهارم از بابت سال 2018 - 2019