د تابعیت پریښودل او د تابعیت ترلاسه کول

murtaza_admin

د تابعیت پریښودو پروسه

­- د تابعیت پریښودل د قانون د کلونو په حدودو کې د شخص د لیکلې غوښتنې پربنسټ صورت مومي. (غوښتونکې د خپل افغاني تابعیت د پریښودو غوښتنلیک په متبوع هېواد کې د افغانستان سفارت یا دایمي نمایندګیو ته وړاندې کوي. او د اړتیا وړ سندونه بشپړوي)

-په متبوع هېواد کې د افغانستان له سفارت او یا نمایندګۍ څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د مهاجرینو د چارو معاونیت- د قونسلي چارو ریاست ته د لیک لیږل.

- د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزارت څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عدليې وزارت د بهرنیو اړیکو ریاست ته د سندونو لېږل چې په لېږل شویو سندونو کې د غوښتنلیک اصل، د تابعیت د پریښودو درې ډک شوي فورمونه، د تذکرې کاپي، د نه مسؤلیت فورم، د ګوتې د نښې دوه اصلي پاڼې.

- سندونه ( د بهرنیو چارو وزارت د لیک کاپي، د غوښتونکي د غوښتنلیک کاپي، د ګوتې د نښې د اصل دوه پاڼې او د فورم د اصل یوه پاڼه، د تذکرې کاپي، د نه مسؤلیت فورم او د شتون په صورت کې د پاسپورت کاپي) د احصايې ملي ادارې او د سندونو یوه بشپړه کاپي د ماليې وزارت د ګمرکونو د عوایدو لوی ریاست او د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت لوی ریاست ته لېږل کېږي.

- د افغانستان اسلامي جمهوریت د احصايې له ملي ادارې، د ماليې له وزارت ، د ملي امنیت لوی ریاست او د بهرنیو چارو له وزارت څخه د لیکونو ترلاسه کول.

- په هراړخیزه توګه د تابعیت په پریښودو او ترلاسه کولو پورې د اړوندو چارو په کمېسیون کې د دوسيې هر اړخیزه بررسي ( کمېسیون د افغانستان اسلامي جمهوریت د عدليې وزارت له مسلکي معین او د بهرنیو چارو وزارت، سترې محکمې له ملي امنیت لوی ریاست او د احصايې او معلوماتو ادارې د استازو په غړیتوب) جوړیږي.

- د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د چارو د ادارې لوی ریاست ته د تابعیت په پریښودو او ترلاسه کولو پورې د اړوندو چارو د کمېسیون د مصوبو لېږل او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د کابینې په غونډو کې تصویب.

- د جمهور رئیس د منظورۍ اخیستل.

- د عدليې وزارت ته د حکم لېږل.

- د بهرنیو چارو وزارت- د قونسلي چارو ریاست ته د لیک او د حکم د کاپي لېږل.

- د غوښتونکي متبوع هېواد ته د افغانستان سفارت او د دایمي نمایندګۍ ته د حکم لېږل.

د تابعیت د ترلاسه کولو پروسه

- د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو په غرض په متبوع هېواد کې د افغانستان له سفارت او یا نمایندګۍ او یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزارت څخه د تابعیت د ترلاسه کولو د غوښتونکي غوښتنه.

- د افغانستان په سفارت او یا نمایندګۍ کې د سندونو بشپړول (د تابعیت د ترلاسه کولو د فورم د دریو پاڼو ډکول، د لاس د دواړو ارغو د ګوتې لګونې د دوو اصلونو، د نکاح خط او یا د زوجیت خط کاپي، له افغان زوجینو څخه د یوو د تابعیت د تذکرو د ټولو مخونو کاپي، د غوښتونکي د پاسپورت او افغانستان ته د هغه د ورودي ویزو کاپي، په افغانستان کې په پرلاپسې توګه له پنځو کلونو څخه پورته ( د استوګنې د سندونو کاپي، غوښتونکي د متبوع هېواد خالي کارت او د نه جرمي مسؤلیت سند)

- د بهرنیو چارو ریاست- د بهرنیو چارو وزارت ته د سندونو لېږل.

- د قونسلي چارو ریاست- د بهرنیو چارو وزارت له لارې د افغانستان اسلامي جمهوریت د عدليې وزارت بهرنیو اړیکو ریاست ته د سندونو لېږل ( د تابعیت په پریښودو او ترلاسه کولو پورې د اړوندو چارو د کمېسیون د جوړولو مسؤل)

- د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عدليې وزارت د بهرنیو اړیکو ریاست ترلاسه شوي سندونه د معلوماتو د وړاندې کولو په غرض د احصايې ملي ادارې او د ملي امنیت لوی ریاست ته لېږي.

- د احصايې له ملي ادارې څخه د تائیدي او د ملي امنیت د لوی ریاست د معلوماتو له ترلاسه کولو څخه وروسته، دوسیه د بررسۍ په غرض د تابعیت په پریښودو او تر لاسه کولو پورې د اړوندو چارو کمېسیون ته راجع کېږي.

- د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د چارو د ادارې محترم لوی ریاست ته د مصوبې لېږل.

- د جمهور رئیس په واسطه د تابعیت ترلاسه کولو د فرمان صادرول.

- د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د لازمو اجراآتو په غرض د بهرنیو چارو وزارت، د عدليې وزارت، د احصايې ملي ادارې او د ملي امنیت لوی ریاست ته د فرمان تکثیر.

- په دې اساس د غوښتونکي د اففاني تابعیت د پریښودو او ترلاسه کولو پروسه پای ته ورسېږي.

د آسانتیا په برابرولو اوپه خپل وخت د غوښتونکو لپاره د ځواب ورکولو په منظور (۰۷۸۵۲۵۹۹۸۸) شمېره او د citizenship@moj.gov.af  بریښنا لیک د ټولو مراجعینو په واک کې ورکړي چې وکولاې شي دوسيې تعقیب کړي.                      

خورا ډیر کارول شوي خدمتونه