ثبت و بررسی جمعیت‌ها، امور رهنمای معاملات و عریضه نویسان

murtaza_admin

جمعیت‌ها

جمعیت‌ها ( اتحادیه ها و بنیاد های خیریه ) به عنوان پل ارتباط بین مردم و امارت بوده که نقش مهم و ارزنده را در عرصه های مختلف اجتماعی، صنفی، تخصصی، و حرفوی مطابق احکام شریعت اسلامی، اسناد تقنینی نافذه، طرزالعمل ها، لوایح ، پالیسی امارت اسلامی افغانستان واساسنامه مربوطه ایفا می نماید.

«اتباع افغانستان میتوانند به منظور تامین مقاصد مادی یا معنوی مطابق طرزالعمل شماره ۲۱ مورخ ۱۴۴۳/۶/۲۸کابینه امارت اسلامی افغانستان جمعیت را  تاسیس نمایند.»

همچنین اصطلاح جمعیت تبیین گردیده است: «جمعیت: تشکل اجتماعی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی اشخاص حقیقی و حکمی شامل ( بنیاد های خیریه واتحادیه ها می‌باشد که برای مقاصد حرفوی، صنفی و تخصصی به حیث شخص حکمی ایجاد می گردد.»

قابل یاددهانی می‌باشد که نهاد ها( اتحادیه ها و بنیاد های خیریه) تحت عنوان جمعیت جواز فعالیت خویش را از وزارت عدلیه اخذ نموده و دست آوردهای قابل ملاحظه و چشمگیری درعرصه‌های مختلف ارایه  خدمات عالی و با کیفیت از جمله کمک و همکاری با اشخاص و خانواده های بی بضاعت، اگاهی‌دهی و حل مشکلات اعضای شان به طور شفاف و پاسخگو، داشته اند.

لیست اسناد جمعیت‌های فعال( اتحادیه ها وبنیاد های خیریه) ریاست امورجمعیت ها و نهاد های اجتماعیِ ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه در مرکز و ولایات به طور خلاصه احصاء می‌گردد.

رهنمود برای در خواست ثبت جمعیت ها

الف: این طرزالعمل مبنی بربنیاد بند (۱۰) مصوبه شماره (۹) مورخ ۲/۴/ ۱۴۴۳ کابینه امارت اسلامی افغانستان وضع شده است.

ب: این طرزالعمل بخاطر فعالیت های مربوط به اتحادیه ها و بنیاد های خیریه بخاطر تنظیم و نظارت ( اتحادیه ها و بنیاد خیریه) وضع شد.

ج: اصطلاحات ذیل در این طرزالعمل مفاهم ذیل را افاده میکند.

۱- اتحایه: جمعیت داوطلبانه اشخاص حقیقی و حکمی است که برای مقاصد مشروع و تخصصی، صنفی و حرفوی مشترک مطابق احکام این طرزالعمل به میان میا آید.

۲- خیریه بنست : آن جمعیت داوطلبانه اشخاص حقیقی است که برای اهداف خیریه و پیشبرد اجتماعی به وجود می آید .

د: اداره انسجام : مطابق احکام شریعت اسلامی و مطابق پالیسی و اصول امارت اسلامی افغانستان و بخاطر مفاد و مصالح ایجاد اتحادیه ها و بنیاد خیریه ایجاد گردیده است.

ه:صدور و تمدید جواز فعالیت اتحادیه ها و بنیاد های خیریه به شکل ذیل صورت میگیرد.

۱- اداره انسجام وزارت عدلیه به آن داوطلب جواز میدهد که شرایط مدرج در این طرزالعمل تکمیل نموده باشد .جواز فعالیت اتحادیه یا بنیاد خیریه برای سه سال در عوض (۱۰۰۰۰) هزار افغانی بعد از امضای وزیر عدلیه صادر میگردد.

۲- جواز فعالیت اتحادیه ها و بنیاد خیریه (۳۰) روز قبل از سپری شدن معیاد در عوض (۵۰۰۰) هزار افغانی برای مدت سه سال دیگر تمدید میگردد.

و: اعضاء و مسولین اتحادیه ها و بنیاد های خیریه مواصفات ذیل را داشته باشد.

۱-(۱۸) سال سن را تکمیل کرده باشد.

۲-شهرت نیک و فکر سالم داشته باشد.

۳- اهداف ضد نظام نداشته باشد.

۱- متقاضیان درخواست خویش را درعریضه مطبوع جهت ثبت جمعیت عنوانی مقام وزارت عدلیه ارایه می‌نمایند.

۲- بعد از طی مراحل اداری برای متقاضی سه جدول تحت عنوان( شهرت موسسان، هیأت مدیره و مسوولین امور مالی) از طرف مامور ثبت اسناد جمعیت ها و در ولایات آمریت انسجام توزیع می‌گردد.

۳- اعضای موسسین حد اقل (۱۰) تن بوده که از میان این ده تن سه تن به عنوان هیأت مدیره و سه تن آنها به حیث مسوولین مالی انتخاب می‌شوند.

۴- متقاضی مکلف است شهرت موسسان، هیأت مدیره ومسوولین مالی جمعیت را بطور دقیق در جدول‌های جداگانه درج و همراه بانقل تذکره‌های تابعیت به گونه رنگه و نشان جمعیت را توام با تشریح آن به شکل کمپیوتری همراه با مشخص نمودن رییس، معاون و منشی به مامور ثبت اسناد جمعیت‌ها و در ولایات بخش اداری آمریت انسجام ارایه بدارند.

۵- متقاضی مکلف است درجدول‌ها شماره تماس، تثبیت سن، شماره تذکره، شماره ثبت، صفحه، جلد و اعضای موسسین را بطور دقیق تحریر نمایند.

۶- حضور اعضای موسسین در مرکز به ریاست امور جمعیت‌ها و در ولایات آمریت‌ها و مدیریت‌های عمومی انسجام ریاست عدلیه بمنظور تطبیق تذکره و امضای شان حتمی می‌باشد.

۷- متقاضیان مکلف اند از انتخاب عناوین که واژه‌های (سیاسی، انتفاعی، انحصاری، ملی و نا مانوس) جهت اخذ جواز خودداری نمایند.

۸- بورد بررسی مکلف است که در هماهنگی با بورد نظارت عناوین و اهداف واضح، مشخص و پرمفهوم  را با ذکر محدوده جغرافیایی در تفاهم با متقاضیان انتخاب نمایند.

۹- متقاضیان که خواهان ایجاد نهاد عام شمول و فراگیر هستند حد اقل از (۱۸) ولایت افغانستان اعضای موسس در جمعیت مربوطه شان که سکونت اصلی و فعلی همان ولایت را داشته باشند.

۱۰- درخواست کنندگان که نهاد های تخصصی، را ثبت می‌نمایند، حد اقل سند تحصیلی درجه لیسانس مرتبط به موضوع را داشته .

۱۱- داشتن اساسنامه با لوگو جمعیت توام با تشریح آن و آدرس مشخص دفتر جمعیت الزامی می‌باشد.

۱۲- لوازم و تجهیزات دفتر جمعیت‌ها قبل از اخذ جوازنامه فعالیت از از طرف ریاست امور جمعیت ها هیئت موظف و تخصصی ترتیب و اموال منقول و غیر منقول ثبت می نماید .

۱۳- متقاضیان اخذ جواز نامه جمعیت‌های خیریه مکلف اند که حد اقل (۵۰۰۰۰۰) پنجصد هزار افغانی به طور ضمانت در حساب بانکی جمعیت مربوطه داشته باشند.

۱۴- ارایه استعلام از اداره مالیه به منظور اخذ نمبر تشخصیه ( تی آی ان) رئیس، معاون و به نام جمعیت.

۱۵- ارایه استعلام از اداره تحقیقات جنایی وزارت امور داخله به منظور عدم محکومیت به جنایت و محرومیت از حقوق مدنی اعضای موسس.

۱۶- متقاضیان جواز اتحادیه ها و بنیاد های خیریه مطابق طرزالعمل  مکلف به شرایط ذیل می باشد:

- اتحادیه: تشکل اجتماعی اشخاصی حکمی است، حد اقل دارای ۱۰ جواز رسمی که دارای اساسنامه ادارات دولتی را با خود داشته باشد.

- بنیاد خیریه: آن جمعیت داوطلبانه اشخاص حقیقی است که حد اقل دارای (۱۰) تن اعضای موسس باشد.

یادداشت:

متقاضیان جواز نامه فعالیت جمعیت ها مکلف اند که  موارد ذیل را در نظر گیرند:

- متقاضی مکلف است که قبل از اخذ جوازنامه فعالیت درباره موقعیت دفتر، لوازم دفترداری و اموال منقول و غیر منقول جمعیت غرض ثبت به نماینده موظف ریاست امور جمعیت‌ها که رسماً ذریعه استعلام توظیف می‌گردد به طور کتبی معلومات کامل ارایه نمایند.

- دارندگان جواز نامه فعالیت به اساس طرزالعمل ربعوار و سالاته مکلف هستند فعالیت ها، دارایی منقول و غیر منقول وعواید مصارف خویش را مطابق فارمت مشخص در خلال سه ماه در مرکز به ریاست امورجمعیت ها و در ولایات به آمریت های انسجام ریاست عدلیه ولایات ارایه نمایند.

- دارندگان جواز نامه فعالیت مکلف اند که حین تمدید جوازنامه، اصل جواز نامه فعالیت، گزارش سه ساله فعالیت‌ها به طور جداگانه، فیصله مجمع عمومی با اکثریت دوثلث اعضای موسس، استعلام اداره تحقیقات جنایی وزارت داخله جهت عدم محکومیت به جنایت و مکتوب و جایب مالیاتی خویش را در مرکز به ریاست امورجمعیت ها- ریاست عمومی انسجام و در ولایات به آمریت‌های انسجام ریاست عدلیه ولایات ارایه نمایند.

- هرگاه تغییر در هیأت مدیره و یا اعضای موسس ایجاد گردد، نهادهای اجتماعی مکلف اند که اطلاع کتبی در این باره را در مرکز به ریاست امورجمعیت‌ها و در ولایات به آمریت‌های انسجام ریاست عدلیه ولایات طی مدت ۱۰ روز ارایه نمایند.

- جواز نامه فعالیت جمعیت‌ها بعد از سه سال تمدید می‌گردد.

- جواز نامه فعالیت ۳۰ روز قبل از ختم مدت اعتبار آن در بدل مبلغ (۵۰۰۰) هزار افغانی هرسه سال بعد تجدید می‌گردد.

- جواز نامه فعالیت در صورت تجدید می‌گر دد که جمعیت احکام طرزالعمل جمعیت ها، شریعت اسلامی و پالسی امارت اسلامی و اساسنامه را در فعالیت‌های خویش نقض نکرده باشد.

- هرگاه جواز نامه فعالیت در خلال مدت شش ماه تجدید نشود، نام جمعیت از دفتر ثبت حذف می‌گردد.

- هرگاه جمعیت بعد از حذف نام خویش از دفتر ثبت خواهان ادامه فعالیت گردد جمعیت میتواند درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نماید.

- هرگاه جواز نامه فعالیت جمیعت مفقود گردد بعد از اعلان در یکی از رسانه‌های همگانی مثنی جوازنامه فعالیت جمعیت متذکره در بدل مبلغ (۱۰۰۰۰) افغانی برای مدت باقی مانده اعطا می‌گردد.

- هر گاه اختلاف میان اعضای موسسین جمعیت‌ها  به و جود آید در قدم نخست اختلافات به میان آمده  میان خودشان با گفتگو و مذاکره حل گردد؛ در صورتی که اختلافات حل نگردد موضوع را کتباً  در مرکز به ریاست امور جمعیت‌ها  و در ولایات به ریاست‌های عدلیه ولایت ارایه نمایند  و در صورتی که قناعت ایشان فراهم نگردد، به منظور حل اختلاف جمعیت، قضیه به وجود آمده را به نزدیک ‌ترین محکمه مربوطه ارجاع نمایند.

- هر گاه جمعیت مطابق قانون و پالسی امارت اسلامی  لغو گردد، اموال آن به نهاد مماثل آن یا به وزارت عدلیه تسلیم می‌گردد.

نوت:

اسناد مورد ضرورت براي ثبت جمعیت :

جدول مؤسسین

جدول هیأت مدیره

جدول مسوولین مالی

اسناد مورد ضرورت برای ثبت جمعیت ها


روند اخذ جواز نامه جدید  امور رهنمائی معاملات و عریضه نویسان

درقدم نخست، متقاضی عریضه چاپی عنوانی ریاست انسجام تقدیم داشته بعد از احکام ریاست و امور رهنمای معاملات وعریضه نویسان، متقاضی جواز نامه مکلف است فورم معلوماتی را در وقت تعین شده، خانه پری وتکمیل نموده وپس آن را ریاست امور رهنمای معاملات وعریضه نویسان ارائه نماید متقاضی جواز نامه مکلف است، ملکیت غیر منقول شخصی خود را به منظور جبران خساره ناشی از تخلفات یا عدم ایفای تعهدات خویش، به ادارۀ انسجام طور تضمین ارائه نماینده اشخاصی که دارای اهلیت حقوقی باشند، میتوانند ملکیت غیر منقول شخصی خود را منحیث تضمین متقاضی جواز نامه، به ادارۀ انسجام به ضمانت بدهند. ملکیت های غیر منقول تحت تضمین به بیع جایزی یا قطعی به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودر مورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند، پول تحت تضمین به شخص دیگری قابل انتقال نبوده ودرمورد دیگر تحت تضمین قرار گرفته نمی تواند  اداره انسجام بعداز حصول اطمینان، درخلال مدت(۱۰) روز به متقاضی، جواز نامه اعطاء مینماید هر گاه درخواست اخذ جواز نامه از طرف ریاست امور رهنمای معاملات رد گردد، متقاضی می تواند، اعتراض خود را توأم با دلایل طورکتبی به وزیر عدلیه ارائه نماید حق الامتیاز جوازنامه مبلغ (۱۵۰۰۰) پانزده هزار افغانی بوده که برای مدت سه سال اعطاء می گردد جوازنامه در مرکز به امضای رئیس ادارۀ انسجام ودر ولایت به امضای رئیس عدلیه صادر می گردد جوازنامه به شخص دیگر قابل انتقال نمی باشد. 
اشخاص دارای شرایط زیر، می توانند جواز فعالیت امور رهنمای معاملات را به دست ارند:
داشتن تابعیت افغانستان .
داشتن اهلیت حقوقی.
داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا.
عدم محکومیت به جرم جنایت، فساد اداری ویا مرتبط به شغل امور رهنمای معاملات یا حرمان از حقوق مدنی از طرف محکمه ذیصلاح .
ارائه تضمین ملکیت غیر منقول یا ارائه سند بانکی پول نقد مندرج ضمیمه شماره (۱) قانون امور رهنمای معاملات .
اشخاص زیرنمی توانند حین تصدی وظیفه به امور رهنمای معاملات اشتغال ورزند:
قضات، حارنوالان،منسوبین وزارت های دفاع ملی وامور داخله، مؤظفین امنیت ملی، منسوبین نظامی وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی، اعضای شورای ملی وشورای های ولایتی، ولسوالی وقریه، اعضای کمیسیون های مستقل وکارکنان شاروالی ها، تصدی ها وشرکت های دولتی ومختلط وسایر کارکنان خدمات ملکی.
وکلای مدافع.
شخصی که به حکم قانون از اشتغال به وکالت دفاع ممنوع گردیده باشد.
اشخاص مندرج اجزای (۱و۲) فقرۀ (۱) قانون امور رهنمای معاملات بعد از تقاعد یا کناره گیری از وظیفه درصورتی که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، می توانند جواز نامه راکسب نمایند.

"از آنعده هموطنان که معاملات خویش را از طریق دفاتر امور رهنمای معاملات و موتر فروشی ها انجام میدهند خواهشمندیم تا بخاطر جلوگیری از جعل و فریب در نخست از ثبت و قانونی بودن جواز امور رهنمای معاملات مربوط معلومات اخذ و در قدم دوم سته (سند معامله) انجام شده را غرض صحت آن به آمریت بررسی و ثبت جواز امور رهنمای معاملات وزارت عدلیه ارایه بدارند."

کمیشن دفتر امور رهنمای معاملات در معاملات خرید، فروش، موتر و بیع جایزی (گروی) یک فیصد مجموع قیمت جایداد یا موتر بوده و درمعاملات کرائی یک فیصد کرایه یک ماهه می باشد که بالمناصفه توسط طرفین معامله پرداخت می گردد.

شماره ارتباط: ۰۷۷۶۱۲۶۴۲۸ / ۰۷۷۷۳۸۳۳۷۰

مکلفیت های دارنده جواز امور رهنمای معاملات و موتر فروشی ها

 1. خود داری از باز نمودن دفتر امور رهنمای معاملات و موتر فروشی قبل از اخذ و یا تمدید جواز از طریق اداره انسجام وزارت عدلیه.
 2. اخذ جواز، مهر، لوحه و سته امور رهنمای معاملات از طریق اداره انسجام وزارت عدلیه.
 3. ایجاد یک دفتر مشخص جهت فعالیت.
 4. تصفیه مالیه وارایه بیلانس وکنده سته ها بصورت سالانه به اداره انسجام.
 5. تمدید جواز یک ماه قبل از ختم تاریخ آن
 6. ارایه توضیحات قبل از انجام معامله در رابطه به حق العمل واثرات فسخ معامله برای طرفین.
 7. خود داری از معلومات غلط برای طرفین در ارتباط به معامله.
 8. ترتیب سته بعد از اطمینان از موجودیت سند مدارحکم ( سند بنیادی ) ملکیت و یا موتر.
 9. تحریر سند بعد از موافقه و در حضور طرفین معامله، نصب عکس، اخذ شصت و امضای آنها در سته.
 10. خود داری از اخذ شصت و امضای اشخاص دیگر بجای بایع و مشتری.

تبصره: هیچ شخصی دیگر بجز بایع و مشتری و یا وکیل شرعی و قانونی آنهم به رویت وکالت خط ووراثت خط ، دیگر اشخاص نمی توانند معاملات را از طرف خود انجام دهند و یا شصت و امضا نمایند و هرگاه ملکیت و یا موتر مربوط به چند نفر باشد باید شصت، امضاو عکس تمامی افراد در سته درج و نصب شود. این موضوع در تمامی معاملات خریدوفروش، کرایی، گروی و موتر رعایت گردد درصورت خلاف آن دفتر مسدود و دارنده جواز تعقیب عدلی می گردد.

 1. خود داری از انجام معامله در سته های کاپی، جعلی و خودساخته.

تبصره: هیچ رهنمای معاملات و موتر فروشی نمی تواند بجز در سته های که از طریق اداره انسجام تایید میشود در دیگر سند ها و سته ها معاملات را انجام دهد. درصورت انجام چنین تخلف دفتر مسدود و دارنده جواز تعقیب عدلی می گردد.

 1. اخذ شصت و امضای شاهدان
 2. مهر و امضای دارنده جواز رهنمای معاملات

تبصره:  هیچ شخص دیگر بجز دارنده جواز نمی تواند در سته امضا و مهر نماید.

 1. خود داری از اخذ کمیشن بیشتر خلاف اصول و قانون.
 2. درج سته های معامله شده در کتاب ثبت معاملات.
 3. حضور شخص دارنده جواز امور رهنمای معاملات در دفتر.
 4. موجودیت همیشگی اصل جواز، مهر، سته ها و لوحه در دفتر وارایه آن به هیت نظارت جهت بررسی.
 5. خود داری از ایجاد دفتر نمایندگی امور رهنمای معاملات و خود داری از انتقال دفتر رهنما ویا موتر فروشی بدون تایید اداره انسجام به دیگر ساحات ومناطق.
 6. خود داری از ایجاد دفتر امور رهنمای معاملات در منزل مسکونی.
 7. خود داری از انجام شغل دیگر در دفتر رهنمای معاملات.
 8. خود داری از انجام معاملات پروژه های داخل نقشه که منجر به تجزیه شود، ترکه به اساس ارث مستثنی میباشد.

۲۲-خود داری از انجام معاملات ملکیت های، دولتی، عامه، غصبی و یا جایداد های که تحت تضمین باشند.  

  تادیبات و مجازات    

 هرگاه دارنده جواز از موارد فوق تخلف نماید دفتر رهنما و موتر فروشی مسدود/ جواز لغو و حتی تعقیب عدلی می گردد. 

ارتباط با اداره انسجام: ۰۷۸۰۳۴۴۱۲۶/۰۷۷۶۱۲۶۴۲۸

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نقشه راه ریاست امور رهنمای معاملات و عریضه نویسان وزارت عدلیه

برای صدور جواز نامه جدید عریضه نویسی 

دریافت عریضه : ریاست انسجام- ریاست رهنما وعریضه نویسان - آمریت

 • ارایه درخواست مطبوع عنوانی ریاست انسجام.
 • ثبت و اصدار حکم ریاست عمومی.

ارجاع متقاضی جواز نامه عریضه نویسی به امتحان جهت تثبیت اهلیت

 • تصدیق هئیت مرکب بعدازسپری نمودن مؤفقانه امتحان از اهلیت و شایستگی متقاضی جواز نامه عریضه نویسی در تحریر عرایض.

طی مراحل فورم دورانی (معلوماتی) توسط متقاضی جواز نامه

 • تصدیق اسناد تحصیلی (نهاد های تعلیمی)
 • تصدیق مسوؤلیت جنایی (وزارت امور داخله)
 • تصدیق عدم مسوؤلیت مالی (وزارت مالیه)

چک فورم دورانی تصدیق شده

 • بررسی و کنترول فورم دورانی (معلوماتی) بعد از تکمیل و تصدیق مراجع مندرج فورم به منظور جلوگیری از جعل و تذویر اسناد.

تحویل حق الامتیاز

 • صدور تعرفه حق الامتیاز (د افغانستان بانک)

صدور جواز نامه

 • صدرو جواز نامه بعد از چک و کنترول تمامی اسناد.

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات