مدیر عمومی هماهنگی با مؤسسات

waheed
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۴:۵۰

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی هماهنگی با مؤسسات

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ارتباط خارجه

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           1

گزارشده به:           آمر  هماهنگی با مؤسسات و انسجام پروژه های غیر اختیاری

گزارش گیر از:       کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشر اعلان: 11/6/1399

تاریخ ختم اعلان: 22/6/1399

هدف وظیفه: ایجاد هماهنگی و تأمین ارتباط میان وزارت و موسسات داخلی و خارجی و دونر های کمک کننده؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. ترتیب وپیگیری مسودۀ تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و پرتوکول ها که قرار است میان وزارت عدلیه وکشورهای خارجی و موسسات داخلی وخارجی  منعقد گردد؛
 2. ارسال مسوده تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و پرتوکول ها فی مابین وزارت عدلیه و موسسات داخلی و خارجی و کشور های خارجی  به ریاست عمومی تقنین و ریاست های مربوطه جهت ابراز نظر قانونی و موثریت آن برای وزارت عدلیه؛
 3. اخذ موافقتنامه های وزارت امور خارجه در رابطه به امضای تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و پرتوکول های که میان وزارت عدلیه و کشورهای خارجی، فراهم سازی زمینه عقد آن؛
 4. بررسی و نظارت از فعالیت های موسسات داخلی و خارجی که با وزارت عدلیه تفاهمنامه،موافقنامه ها،قرارداد هاو پرتوکول منعقده نموده است.
 5. اخذ گزارشات از فعالیت های موسسات مطابق محتوای تفاهمنامه ارسال آن بعد از تائیدی ریاست های مربوطه به وزارت اقتصاد.
 6. ارسال تفاهمنامه ها،موافقنامه ها،قرارداد ها و پرتوکول های منعفده میان وزارت عدلیه و کشور های خارجی،موسسات داخلی و خارجی همکاری با وزارت عدلیه به ریاست های مربوطه جهت تطبیق مواد مندرجه آن
 • وظایف  مدیریتی:
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر،بمنظور حصول اطمینان از استخدام،رشد،تشویق و آموزش آنها.
 3. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاب ها،سیمینار ها و آموزش های جریان کار
 4. ارائه گزارش ماهوار،ربعوار،سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه،بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین،مقرارات و اهداف وزارت/اداره مربوطه سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی:
 1. ایجاد هماهنگی و تامین ارتباط با موسسات داخلی و خارجی و دونر های کمک کننده غرض نیل به اهداف متوقعه؛
 2. ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطهریاست و سایر بخش های مرتبط جهت حصول اهداف متوقعه اداره
 3. ایجاد هماهنگی با کارکنان تحت اثر جهت اجرای بهتر امورات یومیه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته های تحصیلی:    حداقل درجه لیسانس در یکی از رشته های:حقوق،روابط بین الملل،اداره منجمنت،اداره عامه،پالیسی عامه،اداره و تجارت،علوم سیاسی،مدیریت عمومی،ژورنالیزم، ارتباطات، دیپلوماسی از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: مرتبط به وظیفه یکسال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی وبین المللی از داخل وخارج کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان  های رسمی کشور ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، مهارت های کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. مواردتشویقی:

الف:  (5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت  برای افراد معلول؛

ب:  (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل ادرس hr.recruitment.moj@gmail.com,   ارسال نماید.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies