همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۲۰
Background image

مستخدم

عنوان وظیفه:        مستخدم

بست:                      8

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:      

موقعیت پست:      کابل(مرکز)

تعداد پست:           3

گزارشدهی به:       رئیس / . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۲:۳۳
Background image

عضو  مسلکی  دیپارتمنت قوانین کار و اداره

عنوان وظیفه:        عضو  مسلکی  دیپارتمنت قوانین کار و اداره

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       عمومی انستیتوت امور   قانونگذاری و تحقیقات علمی ــ حقوقی

موقعی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۲۳
Background image

ترجمان

عنوان وظیفه:        ترجمان

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       دفتر مقام

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:           رئیس دفتر

گزارش . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۲۰
Background image

عضو  مسلکی  دیپارتمنت تسوید و تدقیق قوانین اقتصادی و مالی

عنوان وظیفه:        عضو  مسلکی  دیپارتمنت تسوید و تدقیق قوانین اقتصادی و مالی

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       عمومی انستیتوت امور   قانونگذاری و تحقیقات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۱۲
Background image

عضو  مسلکی  دیپارتمنت تسوید و تدقیق قوانین تجارتی و سکتور خصوصی

عنوان وظیفه:        عضو  مسلکی  دیپارتمنت تسوید و تدقیق قوانین تجارتی و سکتور خصوصی

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       عمومی انستیتوت امور   قانونگذاری و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۱۰
Background image

عضو آموزش ( دیپارتمنت مطالعه تشریح  وآموزش قوانین)

عنوان وظیفه:        عضو آموزش ( دیپارتمنت مطالعه تشریح  وآموزش قوانین)

بست:      ( 4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       انستیتوت امورقانونگذاری وتحقیقات علمی ـ حقوقی

م . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۷
Background image

عضو بورد ترجمه اسناد رسمی (لسان انگلیسی)

عنوان وظیفه:        عضو بورد ترجمه اسناد رسمی )لسان انگلیسی)

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی- حقوقی     . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۸ - ۱۱:۲
Background image

مبلغ آگاهی عامه حقوقی

عنوان وظیفه:   مبلغ آگاهی عامه حقوقی

بست:    5

وزارت یا اداره:   عدلیه

بخش مربوطه:   عمومی مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:   کابل                                                        . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۱ - ۱۳:۱۰
Background image

کارآموز

لایحه وظایف کارآموز در اداره قضایای دولت

 

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  21 جوزا برابر با 10  جون 2020

تاریخ ختم اعلان:  8 سرطان برابر با 28 جون 2020

کود وظیفه:  

تع . . .

Pagination