همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۵۵
Background image

عضو بورد نظارتی احزاب  سیاسی (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        عضو بورد نظارتی احزاب  سیاسی

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی انسجام

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:       . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۵۰
Background image

بورد نظارتی جمعیت ها و نهاد های اجتماعی (اعلان مجدد)

عنوان وظیفه:        بورد نظارتی جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست امور جمعیت ها و نهاد های اجتماعی

موقعیت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۴۸
Background image

داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

عنوان وظیفه:        داکتر (اناثیه) اعلان مجدد

بست:                      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

هدف . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۴۱
Background image

عضو بورد ترجمه اسناد رسمی (لسان انگلیسی) اعلان مجدد

عنوان وظیفه:        عضو بورد ترجمه اسناد رسمی (لسان انگلیسی)

بست:                     3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۵
Background image

آموزگار تقنینی (اعلان مجدد) 

عنوان وظیفه:        آموزگار تقنینی (اعلان مجدد) 

بست:                    3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گز . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۷
Background image

مساعدین حقوقی (کابل "3"بست پروان، پنجشیر، هرات، ننگرهار، کندهار، بدخشان و تخار یک یک بست)

عنوان وظیفه:        مساعدین حقوقی (کابل (3)بست پروان، پنجشیر، هرات، ننگرهار، کندهار، بدخشان و تخار یک یک بست)

بست:                    قراردادی

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه: . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۳
Background image

مشاور مرور اسناد تقنینی حمایت از  حقوق زنان 

عنوان وظیفه:        مشاور مرور اسناد تقنینی حمایت از  حقوق زنان 

بست:                     قرار دادی

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست حمایت حقوق بشر

موقعیت پست: . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۳:۰
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی شکردره

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۱۲:۵۸
Background image

عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

عنوان وظیفه:      عضو مسلکی حقوق ولسوالی سروبی

بست:                 5

وزارت یا اداره:     عدلیه

بخش مربوطه:      حقوق ولایت کابل 

موقعیت پست:     کابل

تعداد پست:        1

گزارشده . . .

Pagination