همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۰:۱۰
Background image

مساعد حقوقی

عنوان وظیفه: مساعد حقوقی

نهاد: ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه/ با حمایت پروژه عدالت

تعداد بست: 15

تاریخ اعلان:  23 میزان ۱۳۹۸ مطابق 15 اکتوبر 2019

تاریخ ختم اعلان:  3 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۴:۲
Background image

مدیر عمومی ارتباط خارجه

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی ارتباط خارجه

بست:      4 

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ارتباط خارجه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده به:       . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۳
Background image

آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی   

عنوان وظیفه:        آمریت واحد حمایت زنان خدمات ملکی   

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری         

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۲
Background image

آمر هماهنگی با موسسات و انسجام پروژه های غیر اختیاری

عنوان وظیفه:        آمر هماهنگی با موسسات و انسجام پروژه های غیر اختیاری

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست ارتباط خارجه

موقعیت پست:      کابل

تعداد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۰
Background image

سکرتر اجرائیوی  معین امور اجتماعی  

عنوان وظیفه:        سکرتر اجرائیوی  معین امور اجتماعی       

بست:      3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر مقام وزارت    

موقعیت پست:      کابل       

تع . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۹
Background image

کارشناس هماهنگی مبارزه باقاچاق انسان و  قاچاق مهاجران

عنوان وظیفه:        کارشناس هماهنگی مبارزه باقاچاق انسان و  قاچاق مهاجران

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمایت حقوق بشر

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:  . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۷
Background image

مدیر عمومی انسجام پروژه های غیر اختیاری

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی انسجام پروژه های غیر اختیاری

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ارتباط خارجه

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزا . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۶
Background image

مدیر عمومی توحید وگزارشات منابع بشری

عنوان وظیفه:        مدیر عمومی توحید وگزارشات منابع بشری

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       منابع بشری

موقعیت پست:      کابل

تعداد پست:           1

گزارشده . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۵
Background image

مساعدین حقوقی

عنوان وظیفه:        مساعدین حقوقی

بست:      4

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       مساعدت های حقوقی

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           5

گزارشده به:      . . .

Pagination