رهنمای دریافت اسناد اصولی از دیتابیس قوانین وزارت عدلیه

نخست وب سایت وزارت عدلیه را باز نموده سپس روی گزینۀ "مجموعه قوانین" کلیک نمائید، بعداً گزینۀ "دیتابیس قوانین و احکام افغانستان" را انتخاب کنید.  

سپس زبان مورد نظر خویش را انتخاب نموده و بعدا ً اسم سند اصولی را در بخش جستجوی قوانین تایپ و روی دکمه جستجو کلیک میکنیم.

طور مثال: قانون انتخابات را در  بحش جستجو نوشته و روی دکمه جستجو کلیک کنید. با کلیک نمودن روی دکمه جستجو قوانین مرتبط به انتخابات باز میگردد.

در صورتیکه قانون نافذ مورد نظر در صفحه اول موجود نبود به صفحات بعدی رفته بعد از پیدا نمودن قانون نافذ مورد نظر روی دکمۀ دانلود که پیش روی قانون قرار دارد کلیک کنید، روی قانون باز شده راست کلیک نموده و آنرا در کمپیوتر خویش ذخیره نمائید.