فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله در مورد چگونگی طی مراحل اسناد اصولی

murtaza_admin

مادۀ اول:

(۱) مسودۀ ابتدایی سند اصولی از طرف ادارۀ مربوط تسوید شود.

(۲) اداره مکلف است، جهت تسوید مسودۀ ابتدایی سند اصولی مربوط کمیتۀ از علماء، متخصصین و کارکنان مسلکی با تجربۀ بخش مربوط را ایجاد و توظیف نماید.

(۳) هرگاه تطبیق سند اصولی به چند اداره مربوط گردد، بر اساس تصمیم مشترک ادارات مربوط، کمیتۀ به اشتراک علماء، کارکنان مسلکی با تجربۀ بخش مربوطه و متخصصین از هر اداره به منظور تسوید مسودۀ ابتدایی سند اصولی ایجاد و توظیف گردد.

(۴) اداره یکه در تطبیق سند اصولی مکلفیت بیشتری داشته باشد، کمیتۀ مندرج فقرۀ (۳) این ماده را رهبری و فعالیت آن را تنظیم ‌نماید.

(۵) کمیتۀ توظیف شده در فقره های (۲ و ۳) این ماده مکلف است، برای موادی که جنبۀ شرعی دارند، مآخذ فقهی از کتب فقه حنفی جستجو و تخریج نماید.

مادۀ دوم:

(۱) وزارت ها و ادارات امارتی مکلف اند، مسودۀ ابتدایی اسناد اصولی مربوط را جهت تحقیق شرعی، تدقیق و ارزیابی دقیق آن به وزارت عدلیه ارسال نمایند.

(۲) وزارت عدلیه مکلفیت دارد، مسودۀ ابتدایی اسناد اصولی مندرج فقرۀ (۱) این ماده را توسط علماء و اعضای مسلکی اصول گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی تدقیق و نهایی نماید.

(۳) علمای کرام مربوط به اصول گذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه مکلف اند، برای آنعده موادی که جنبۀ شرعی دارند و از طرف ادارۀ مربوط از کتب فقه حنفی تخریج شده باشد، تحقیق و تدقیق نمایند.

(۴) وزارت عدلیه مکلفیت دارد از تعارض بین اسناد اصولی جلوگیری نماید.

مادۀ سوم:

(۱) به منظور بازنگری نهایی اسناد اصولی کمیسیون مستقل ایجاد می­گردد.

(۲) وزارت عدلیه مکلفیت دارد، مسودۀ نهایی اسناد اصولی را به منظور بازنگری دوباره و سایر طی مراحل، به کمیسیون مندرج فقرۀ (۱) این ماده ارسال نماید.

(۳) کمیسیون مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلفیت دارد، مسودۀ نهایی اسناد اصولی را که از وزارت عدلیه مواصلت نموده بصورت دقیق بررسی نموده و کلیه تصحیحات لازم را نماید و به مقام رهبری تقدیم نماید.

(۴) کمیسیون بازنگری نهایی اسناد اصولی، مرجع نهایی بررسی و تصحیح اسناد اصولی می‌باشد، بعد از این مسوده برای توشیح آماده محسوب می‌گردد، غرض توشیح به حضور عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تقدیم می­گردد.

(۵) برای کمیسیون بازنگری نهایی اسناد اصولی دارالانشاء و تشکیلات اداری خاص ایجاد شود.

مادۀ چهارم:

اسناد اصولی بعد از توشیح جهت نشر در جریدۀ رسمی به وزارت عدلیه ارسال گردد.

مادۀ پنجم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

والسلام

امیرالمؤمنین شیخ القرآن و الحدیث

مولوی هبة الله اخندزاده

 

 

 

 

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات