اعلان کاریابی

hakeem_admin
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱ - ۱۰:۴۳
.

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم، سپردن کار به اهل کار، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کار آمد مورد نیاز وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان به تعداد یک بست (رتبه چهارم) عضو بورد مفتشین خویش را به مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ الی۱۱۴۰۲/۸/۱۱هـ . ش مطابق ۱۴۴۵/۴/۸الی۱۴۴۵/۴/۱۸هـ . ق  به اعلان می سپارد.

عنوان وظیفه: عضو بورد مفتشین

بست: (۴)

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست تفتیش داخلی

موقعیت پست: کابل

گزارشده به: آمر بورد مفتشین

هدف وظیفه: تفتیش و بازرسی امور مالی، اداری، تدارکاتی و مسلکی واحد های مرکزی و ولایتی وزارت در مطابقت با اصول، اهداف، پالیسی، لوایح، طرزالعمل ها و اسناد تقنینی نافذه مرتبط.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

۱- تطبیق اهداف و پروگرام های تفتیش به رویت پلان مرتبه ریاست تفتیش داخلی در جهت رفع نواقص اسناد تخنیکی اداری، مالی و مسلکی واحد های (اولی و دومی) وزارت؛

۲- بازرسی امور مالی، اداری، تدارکاتی و مسلکی در مطابقت با پلان ریاست تفتیش داخلی، بمنظور بوجود آوردن شفافیت و تطبیق قانون در اجراآت واحد های(اولی و دومی) وزارت طبق رهنمود ها، مقرره تفتیش داخلی و هدایت مقام وزارت؛

۳- بازرسی تمام اسناد و دفاتر صورت حساب های مالی، گذارشات، مدارک، مهرها، اسناد بهادار، معلومات الکترونیکی و سایر اسناد مرجع تحت تفتیش و مرتبط به آن؛

۴- ترتیب، تحریر و ارجاع استعلام ها به مراجع تحت بازرسی، غرض کسب معلومات در ارتباط به موضوع قابل تفتیش؛

۵- بررسی قضایای حکمی و فوق العاده(غیرپلانی) که از طرف مقامات ذیصلاح داده میشود؛

۶- شناسایی تخلفات مالی، اداری، تدارکاتی و مسلکی مراجع تحت بازرسی و مرتکبین آن، ارائه مشوره ها و سفارشات اصلاحی و قانونی جهت تنظیم و اداره بهتر امور مالی، اداری، تدارکاتی و مسلکی؛

۷- بازرسی از منابع عایداتی وزارت، طی مراحل قراردادها، اسناد بانکی و مالی آنها؛

۸- بررسی عینی از چگونگی تهیه و تدارک، حفظ و مراقبت، توزیع استفاد از اجناس، وسایط و سایر اشیاء و دارایی های با ارزش جهت تأمین کاربردی مؤثر آنها؛

۹- بررسی از نحوه استخدام، تبدل، ترفیع، ارتقاء ظرفیت، انفکاک و. تقاعد مامورین، اجیران و بازرسی از راپور ظوابط حاضری کارمندان و چگونگی حواله معاشات و سایر امتیازات برای آنها؛

۱۰- تهیه و ترتیب گذارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه آن به آمر مربوط؛

وظایف مدیریتی:

۱۱- ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

۱۲- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

۱۳- اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

۱۴- هماهنگی و تأمین ارتباط با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اسلامیات، شرعیات، حقوق، اقتصاد، اداره و پالیسی عامه، به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: حداقل یک سال مرتبط به وظیفه؛

  • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  • داشتن مهارت ها در برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه؛

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم در خواستی بست اعلان شده را  از اینجا و یا بطور حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نموده بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد مورد ضرورت و تجربه کاری خویش به وقت معینه به ریاست منابع بشری تسلیم نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies