ادامۀ خدمات

- در عرصه‌ی حقوق بشر.

- رسیدگی به عرایض حقوقی.

- نشر اسناد تقنینی در جریدۀ رسمی.

- بررسی و طی مراحل اسناد ترک تابعیت.

- نگهداری، اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون.

- ریاست و سکرتریت کمیسیون عالی قاچاق انسان.