وظایف وزارت عدلیه ا.ا.ا

وزارت عدليه ا.ا.ا، یکی از اداره های مرکزی حکومت است، وظایف و مسئوولیت های عمده آن به گونۀ موردوار در زیر نگاشته شده است :

 • ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست امارت اسلامي افغانستان؛
 • ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله‌ها (کنوانسيون‌ها) و موافقت‌نامه‌هاي تجارتي خارجي با قوانين نافذه کشور؛
 • مطالبه و بررسي نظريات وزارت‌ها و ادارات راجع به مسوده‌هاي قوانين و مقرره هايي‌که از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره‌ها با همکاري متخصصين وزارت‌ها و ادارات مربوطه؛
 • ارائه مشوره‌هاي قانوني و حقوقي به وزارت‌ها و ادارات دولتي؛
 • دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت؛
 • تلاش جهت ارتقاي سطح آگاهي حقوقي عامه؛
 • بررسي اساسنامه‌هاي جمعیت‌ها، ثبت و صدور جواز فعاليت رسمي براي آنها؛
 • تنظيم و اداره امور مربوط به مساعدت‌های حقوقی؛
 • تنظيم و صدور جواز نامه‌هاي فعاليت رهنماي معاملات و عريضه نويسان؛
 • طی مراحل قانونی اسناد کسب و ترک تابعیت مطابق قانون تابعیت؛
 • ثبت قضایای مدنی و تجارتی در سیستم مدیریت قضایا؛
 • انسجام امور وکلای مدافع و طرز فعالیت آنها، صدور و تجدید جوازنامه ها، نظارت از فعالیت ها و کارکردهای وکلای مدافع؛
 • چاپ و نشر اسناد تقنيني؛
 • نشر علايم و نشان‌هاي تجارتي ثبت شده و اعلانات ثبت اسناد در جريدۀ رسمي؛
 • وزارت عدلیه، مسئولیت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده را به عهده دارد.

 قوانين و مقررات که مستقيما مربوط حيطه کاري وزارت عدليه مي‌شود قرار ذيل است:

قوانین:  

مقررات و اساسنامه ها:

طرزالعمل ها:

 •  طرزالعمل انسجام وکلای مدافع، سال ۱۴۰۱
تشکیل وزارت عدلیه دری