د خدمتونو پاتې برخه

- د بشر د حقوقو په برخه کې.

- حقوقي عرایضو ته رسیدګي.

- په رسمي جریده کې د تقنیني سندونو خپرول.

- د تابعیت د پرېښودلو او ترلاسه کولو د سندونو بررسي او له پړاوونو تېرول.

- له قانون څخه د سرغړوونکو اطفالو ساتنه، اصلاح او روزنه.

- د انسان د قاچاق د عالی کمیسیون ریاست او سکرتریت.