عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

waheed
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۲:۱۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        عضومسلکی مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:      (4 )

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       حمايت حقوق بشر                                     

موقعیت پست:                                     

تعداد پست:           1                             

گزارشده به:           آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

گزارشگیر از:           ندا رد

 

هدف وظیفه: رعایت ومقایسه اسنادتقنینی واستراتیژیک .

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
  2.  درخواست مسوده قوانین، مقررات، پالیسی ها و استراتیژی ها جهت مرور در روشنایی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر؛
  3. اشتراک در ورکشاپها ، سمینارها ، کنفرانس ها در رابطه  به موضوعات مربوط به مرورقوانین و مطالعات استراتیژیک؛
  4.  مرور مقايسوی اسناد تقنینی و استراتیژیک با نورم هاي بين المللي حقوق بشر جهت سازگاری با معیارهای بین المللی حقوق بشر؛
  5. مطالعه و بررسی اسناد تقنینی ، پالیسی ها و استرا تیژی های ادارات دولتی جهت رعایت میثاقهای بین المللی حقوق بشر و ابراز نظر در زمینه؛
  6. مطالعه، بررسی و تحلیل گزارشهای نهادهای ملی و بین المللی در رابطه به حقوق بشر و ارایه معلومات به موقع در زمینه؛
  7. مطالعه و تحقیق در مورد موازین بین المللی اعلامیه حقوق بشر جهانی و اسلامی به منظور تهیه گزارشهای تحقیقی؛
  8. همکاری در پروسه طرح و تسوید قوانین به منظور رعایت موازین حقوق بشر در آنها؛
  9. ارایه نظریات و پیشنهادات در بکارگیری موازین و نورم های حقوق بشر در روند تسويد قوانين، پاليسي ها و استراتیژی های ادارات دولتی جهت سازگاری آنها با معیارهای حقوق بشر؛
  10. ارایه سفارشات مشخص به منظور سازگاری اسناد تقنینی با در نظرداشت مفادات ومعیارهای مندر ج کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر؛
  11. اشتراک در جلسات کاری ریاست حمایت از حقوق بشر جهت آگاهی از آجندا ، یادداشت ، تصاویب و فیصله های جلسه جهت ارتباط کاری؛
  12. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های ، بمنظور مطلع بخش مربوط از پیشرفت فعالیت ها و دست آورده های بخش مربوط؛
  13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات  مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: حقوق, شرعیات و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم ، سپردن کار به اهل کار ، جذب و استخدام نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز اداره. وزارت عدلیه به تعداد (15) بست رتبه ( سوم و چهارم ) مسلکی و اداری خویش را طبق تعدیل احکام قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل جدید تعیینات از تاریخ 19/10/1398الی 30/ 10 /1398  برای مدت (10) روز کاری به اعلان رقابت آزاد میسپارد که جدول بستها ضم نامه هذا به شما ارسال است. علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرسهای ( hr.recruitment.moj@gmail.com) و ( hr.recruitment@moj.gov.af ) ارسال و یا فورم های درخواستی ولایحه وظایف را حضوراً از آمریت استخدام این وزارت واقع غرب قصر دارالامان در اوقات رسمی دریافت نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies