د اطلاعاتو بانک

۱

د قانون جوړونې او علمي حقوقي څېرنو لوی ریاست 

۲

د امارت د قضایاوو ریاست 

۳

د حقوقي مرستو ریاست

۴

د انسجام عمومی ریاست

۵

حقوقي عریضو  ته رسیدګۍ

۶

خپرونې او عامه اړیکې

۷

د تقنیني سندونو ژباړې او د رسمي سندونو ژبارې او تصدیق

۸

د افغانستان د تابعیت پریښودل او ترلاسه کول

۹

کورنې پلټنه او له فساد سره د مبارزه

۱۰

مالي، حسابي، تدارکاتي، او د پلان جوړونې چارې

۱۱

د بشري سرچینو چارې

۱۲

د پلان او پالېسۍ ریاست

۱۳

د مدني او سوداګرۍ قضیو د مدیریت سیستم آمریت 
۱۴ استراتیژۍ او پلانونه
۱۵ عمومي رپوټ