رسمي جرېده

د رسمي جرېدې موضوعات

دعدلیې وزارت مسوولیت لري چې رسمي جریده په میاشتني شکل خپره کړي، په داسې حال کې چې ددولت له لوري اړینه وګڼل شي، کولای شي فوق العاده ګڼې هم خپرې کړي.

دافغانستان رسمي جرېدې ددولت رسمي اعلامیې چې عامه خپراوي ته یې اړتیاوي څخه عبارت دی، د اصولي اسنادو اونورو قوانینو په ګډون.

ټول هغه اسناد چې په رسمي جرایدوکې شتون لري باید په پښتو اودري ژبو چې په حقیقت کې دواړه دهېواد رسمي ژبې دي، خپرې شي، رسمي جریده دټول افغانستان په دولتی ادارو، محاکمو اوپوهنتونونوکې وېشل کېږي اودخرڅلاو لپاره خلکوته رسول کېږي.

د۱۳۹۷هـ ل کال ۱۳۱۳ ګڼې"رسمي جریدې" دعدلیې وزارت دافغانستان درسمي جرایدو دامتیاز دڅښتن په نامه نومول دی .

متن جریده رسمی را اینجا مشاهده نموده میتوانید.

کلنی ګډون:

په مرکز او ولایاتو کې (۱۵۰۰) افغانۍ

د دولتي مامورینو لپاره: (۲۵) سلنه تخفیف

تصدیق لرونکیو متعلمینو او محصلینو لپاره: نیمه بیه

کتاب پلورنځیو لپاره د هرې ګڼې دقیمت له مخې (۱۰) سلنه تخفیف

له هېواده بهر: (۲۰۰) امریکایي ډالر