د عدلیی وزارت ربعوار رپوټ

د ۱۳۹۷ مالی کال د پلان له تطبیق څخه نهه میاشتنی  رپوټ

د ۱۳۹۷ کال د لومړی ربعی رپوټ

د ۱۳۹۷ مالی کال د پلان د تطبیق شپږ میاشتۍ رپوټ

د ۱۳۹۶ مالی کال د دویمی ربعی (لومړیو شپږو میاشتو) راپور

دپلان او پالېسۍ د ریاست د۱۳۹۵ هـ ل مالی کال دلومړۍ څلوریزې د اجراآتو لنډ راپور.