زندگی نامه مختصر شیخ عبدالکریم حیدر معین مسلکی وزارت عدلیه ا.ا.ا

در سال (۱۳۵۲) هـ . ش در ولسوالی گلران ولایت هرات در یک خانواده متدین به دنیا آمد.

تاریخچه تحصیلی:720

تحصیلات ابتدائی خویش را در همین قریه انجام داده و فن های مختلف را در مدارس مختلف تعلیم دیده اند و دوره های صغرا و کبرا خویش را در ولایت هرات ولسوالی پشتون زرغون قریه منزل دارالعلوم الجهاد در سال (1375) هـ . ش به اتمام رسانید.

مقاله نگاری:

در سال (۱۳۷۶) هـ . ش نخستین نگارش اش در علم القرائت میباشد و نام این کتاب (رحیق العطشان فی رواتی القرآن) است این کتاب توسط علماء بزرگ تقریظ و بازدید شده که فعلاً در مدارس رسیری تدریس میشود در همین سال نگارش دیگرش در بخش علم التصوف به اسم (لمحة الفکرفي حلقة الذکر) بوده که فعلاً نامطبوع میباشد.

در سال ( ۱۳۷۷ هـ . ش) به مشوره اطلاعات و فرهنگ در مسائل عمده اختلافی تسنن و تشیع کتابی را ساخت.

تجربه کاری:

در همین سال در کمیسیون ادارات ملکی و نظامی به صفت عضو در زون غرب الی سقوط امارت اسلامی ایفای وظیفه نموده است.

از سال (۱۳۸۱) هـ . ش الی (۱۳۸۲) هـ . ش  فنون مختلف دوره الصغری را تدریس کرده است.

از سال (۱۳۸۲) هـ . ش الی ( ۱۳۸۶) هـ . ش دوره کبری را تدریس کرده و خدمات جهادی انجام داده اند.

از سال ( ۱۳۸۶) هـ . ش الی ( ۱۳۹۱) هـ . ش خدمات جهادی انجام داده و مسئولیتهای ولسوالی ها را به دوش داشتند.

از سال (۱۳۹۱)هـ . ش الی ( ۱۳۹۳) هـ . ش منحیث معاون ولایت هرات را ایفا نموده اند.

از سال (۱۳۹۴)هـ . ش الی ( ۱۳۹۸) هـ . ش منحیث معاون ولایت هرات ایفای وظیفه کرده اند.

از سال (۱۳۹۹) هـ . ش الی فتح کابل منحیث عضو دفتر سیاسی در کشور قطر ایفا وظیفه کرده اند.

بعد از فتح به صفت قومندان قطعه ملی زون غرب وظیفه اجر‌أ کرده اند.

فعلاً منحیث معین مسلکی وزارت عدلیه وظیفه اجرأ مکیند.