زندگی نامه مختصر شیخ عبدالکریم حیدر معین مسلکی وزارت عدلیه ا.ا.ا

720محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالکریم حیدر در سال (۱۳۵۲) هـ . ش در ولایت هرات ولسوالی گلران در یک خانواده متدین به دنیا آمد.

تاریخچه تحصیلی:

تحصیلات ابتدائی خویش را در ولسوالی گلران  انجام داده و فن های مختلف دینی را در مدارس جداگانه فرا گرفته است محترم شیخ الحدیث مولوی عبدالکریم حیدر دوره های صغرا و کبرا را در قریه منزل دارالعلوم الجهاد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در سال (1375) هـ . ش به اتمام رسانید.

آثار:

شیخ الحدیث مولوی عبدالکریم حیدر در سال (۱۳۷۶) هـ . ش نخستین کتاب خویش را در علم القرائت تالیف کرد که نام این کتاب (رحیق العطشان فی رواتی القرآن) است این کتاب توسط علماء بزرگ تقریظ و بازدید شده است و فعلاً در مدارس رسیری تدریس میشود نگارش بعدی اش نیز در همین سال به اسم (لمحة الفکرفي حلقة الذکر) در بخش علم التصوف بوده که فعلاً نامطبوع است.

در سال ( ۱۳۷۷ هـ . ش) نیز به مشوره اطلاعات و فرهنگ کتابی را در مسائل عمده اختلافی تسنن و تشیع کتابی را تالیف نمود.

تجربه کاری:

شیخ الحدیث مولوی عبدالکریم حیدر در سال مذکور در کمیسیون ادارات ملکی و نظامی به صفت عضو در زون غرب الی سقوط امارت اسلامی ایفای وظیفه نموده است.

  1. از سال (۱۳۸۱) هـ . ش الی (۱۳۸۲) هـ . ش  فنون مختلف دوره الصغری را تدریس کرده است.
  2. از سال (۱۳۸۲) هـ . ش الی ( ۱۳۸۶) هـ . ش دوره کبری را تدریس و همزمان خدمات جهادی را انجام داده است.
  3. از سال ( ۱۳۸۶) هـ . ش الی ( ۱۳۹۱) هـ . ش در کنار خدمات جهادی؛ مسوولیتهای ولسوالی ها را به دوش داشت.
  4. از سال (۱۳۹۱) هـ . ش الی ( ۱۳۹۳) هـ . ش منحیث معاون ولایت هرات ایفای وظیفه نموده است.
  5. از سال (۱۳۹۴) هـ . ش الی ( ۱۳۹۸) هـ . ش منحیث معاون ولایت بادغیس ایفای وظیفه کرده است.
  6. از سال (۱۳۹۹) هـ . ش الی فتح کابل منحیث عضو دفتر سیاسی در کشور قطر ایفا وظیفه کرده است.
  7. بعد از فتح به صفت قومندان قطعه ملی زون غرب وظیفه اجر‌أ کرده است.
  8. فعلاً منحیث معین مسلکی وزارت عدلیه وظیفه خویش را اجرأ مکیند.