زنده‌گی‌نامۀ - معین امور اجتماعی

زنده‌گی‌نامۀ فضیلت‌مآب دکتر ذکیه عادلی " معین امور اجتماعی"زکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه

مشخصات فردی

 دکتر زکیه عادلی در سال ۱۳۵۹ در یک خانواده روشنفکر و مذهبی به دنیا آمده و تعلیمات خود را از دوره ابتدایی تا سطوح عالی تحصیلی (PHD) در رشته علوم سیاسی در ایران به پایان رسانیده است.

سوابق تحصیلی
ـ دوکتورای تخصصی علوم سیاسی (PHD)، دانشگاه تربیت مدرس تهران
ـ ماستری علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران
ـ لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

سوابق کاری
•    استاد کدرپوهنتون کابل، دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل ( از۱۳۹۶ تا اکنون)
•    رئیس کمیته تحقیقات فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ( از ۱۳۹۶ تا اکنون)
•    رییس دیپارتمنت مطالعات زنان بنیاد اندیشه،( اوایل ۱۳۹۴ تا اکنون)
•    رییس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کاتب(۱۳۹۳ـ۱۳۹۶)
•    استاد همکار در موسسات غیرانتفاعی تهران(۱۳۸۷-۱۳۹۱)
•  مدیر بخش بانوان سازمان داکار در هرات(۱۳۸۱ـ۱۳۸۲)
•  طراح ایجاد و مدیر کتابخانه عمومی مهاجرین تحت نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد؛ایران(۱۳۷۶ـ ۱۳۷۸)
•  موسس ومدیرمجتمع فرهنگی مهاجرین؛ ایران(۱۳۷۳-۱۳۷۶)

منحیث معین امور اجتماعی پس از سال ۱۳۹۷
 این معینیت در تشکیل سال ۱۳۹۷ تازه ایجاد گردیده است معینیت اموراجتماعی مسؤولیت رسیدگی مستقیم به امورکاری ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی، ریاست حقوق بشر و ریاست عمومی انسجام را برعهده دارد.

سوابق اجرایی
•    عضو هیات مقدماتی تماس حکومت با طالبان (۱۳۹۹)
•    عضو کمیته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سال ۱۳۸۳ در ایران
•   طراح و مدیراجرایی پذیرش دانشجویان مهاجر بدون کانکور در دانشگاه بیرجند، ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۶)

تالیفات و تحقیقات
•    کتاب شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحولات افغانستان، نشرعرفانِ (۱۳۸۶)
•    کتاب وضعیت پسا استعماری و تعدد قوانین اساسی افغانستان؛انتشارات کاتب (۱۳۹۴)
•    ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی وضعیت شناسی جایگاه زنان در افغانستان
•    مجموعه شعری (زیبای مه آلود) در دست چاپ

مقالات علمی ـ تحقیقی:
•    مقاله علمی پژوهشی عوامل همگرای افغانستان وکشورهای جنوب آسیا فصلناً سیاست خارجی (۱۳۹۸) و (۱۳۹۹)
•    مقاله علمی پژوهشی تحول دیپلماسی در اسلام و حقوق بین الملل، در مجله علمی پوهنتون کابل(۱۳۹۶)
•    مقاله علمی پژوهشی بررسی تطبیقی قوانین انتخاباتی ۱۳۴۳ و ۱۳۶۴ افغانستان در – فصلنامه اندیشه معاصر ۱۳۹۵
•    مقاله علمی پژوهشی گونه شناسی قوانین اساسی افغانستان در پرتوالگوهای قانون اساسی در فصلنامه علمی ـ پژوهشی خاورمیانه پژوهی (۱۳۹۵)
•    مقاله علمی پژوهشی آسیب شناسی دموکراسی در افغانستان؛  فصلنامه کاتب(۱۳۹۴)
•    مقاله علمی ـ تخصصی دیدگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به نقش زنان در صلح؛فصلنامه مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه (۱۳۹۳)
•    مقاله علمی پژوهشی شکنندگی دموکراسی در افغانستان(دوره ظاهرشاه و دوره جدید)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای روابط بین الملل(۱۳۹۲)
•    مقاله علمی پژوهشی چگونگی عقب نگه داشته شدن زنان از دیدگاه پسا استعمارگرایی در کتاب مقالات برگزیده اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی(۱۳۹۱)
•    و مقالات دیگر
•    استاد راهنما، مشاور و داور بیش از ۳۰۰ تیزیس ماستری
•    دبیر علمی و عضو هئیت تحریریه نشریات علمی ـ تخصصی( فصلنامه اندیشه معاصر، فصلنامه سیاست خارجی، فصلنامه کاتب، فصلنامه حقوق وسیاست، فصلنامه خاورمیانه پژوهی )

•    سوابق اجرای
•    عضو هیات مقدماتی تماس حکومت با طالبان (۱۳۹۹)
•    عضو ارشد تیم برگزارکننده اجماع ملی زنان برای صلح (۱۳۹۸)
•    عضو کمیته تیم برگزارکننده اجماع ملی زنان برای صلح (۱۳۹۸)
•    طراح ومدیر تیم برگزارکننده اجماع ملی زنان برای صلح (۱۳۹۸)

زبان‌ها
دری، پشتو، انگلیسی