ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه، یکی از ریاست‌های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست در سال 1396 به‌منظور تهیه‌ای پاسپورت و ویزه کارمندان عالی رتبه، ایجاد ارتباط با موسسات داخلی و خارجی و طی مراحل قانونی اسناد کسب تابعیت و ترک تابعیت، ایجاد گردید.

تشکیل ریاست ارتباط خارجه:

ریاست ارتباط خارجه بر علاوه بست 2 ریاست، دارای یک بست آمریت و 3 بست مدیریت عمومی و 4 بست مدیریت، می‌باشد.

  • آمریت هماهنگی با موسسات؛
  • مدیریت عمومی پروژه‌های غیر اختیاری؛ این مدیریت در تشکیل خود دارای یک بست مدیریت(انسجام پروژه‌های غیر اختیاری) می‌باشد.
  • مدیریت عمومی هماهنگی با موسسات؛ این مدیریت در تشکیل دارای یک بست مدیریت( هماهنگی با موسسات) می‌باشد.
  • مدیریت عمومی ارتباط خارجه؛ این مدیریت در تشکیل خود دارای یک بست مدیریت ارتباط خارجه و یک بست مدیریت اجرائیه، می‌باشد.

هدف عمده و اساسی ریاست ارتباط خارجه:  

ترتیب و تنظیم پاسپورت و ویزه سفرهای خارجی کارمندان عالی رتبه از طریق وزارت خارجه، طی  مراحل پروسه ترک و کسب تابعیت مطابق به قانون تابعیت و ارتباط با موسسات و انجوها هدف اساسی این ریاست را تشکیل می‌دهد.

وظایف عمده و اساسی ریاست ارتباط خارجه:

  •  طی مراحل قانونی اسناد کسب و ترک تابعیت؛
  • تطبیق مسوده و طی مراحل قانونی تفاهم‌نامه موسسات داخلی و خارجی؛
  • طی مراحل اسناد سفرهای خارجی کارمندان وزارت؛
  • طی مراحل و ارجاع عرایض مرتبط به استرداد و یا انتقال محکومین به مراجع مربوطه؛