روند کاری ریاست ارتباط خارجه

اطلاعات عمومی:
وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان وظیفه دارد تا به درخواست‌های متقاضیان ترک تابعیت و کسب تابعیت افغانستان رسیدگی کند و در این خصوص، بخش ارتباط خارجه این وزارت و کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت فعالیت می‌کنند.
کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت به ریاست معین مسلکی وزارت عدلیه و عضویت نمایندگان وزارت امور خارجه، ستره محکمه،  ریاست عمومی استخبارات و اداره ملی احصائیه و معلومات برای بررسی پرونده‌های کسب و ترک تابعیت برگزار می‌شود.
روند ترک تابعیت و کسب تابعیت با درخواست کتبی شخص متقاضی و بر بنیاد قانون ترک و کسب تابعیت صورت می‌گیرد.
روند ترک تابعیت:

 برای ترک تابعیت، متقاضی، در آغاز درخواست ترک تابعیت افغانی خود را با اسناد مورد نیاز به سفارت و یا نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشور دومی (متبوع) می‌سپارد.
در قدم دوم، این اسناد که شامل اصل درخواستی، سه فورم خانه‌پری شد‌ه‌ ترک تابعیت، کاپی تذکره، فورم عدم مسوولیت و دو ورق اصل نشان انگشتان می‌باشد، از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه و از آن‌جا به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود.
وزارت عدلیه کاپی اسناد مذکور را به اداره ملی احصائیه و معلومات، ریاست عمومی عواید و گمرکات وزارت مالیه و ریاست عمومی استخبارات افغانستان، ارسال می‌کند.
پس از حصول اطمینان از این‌که فرد متقاضی پرونده جرمی و مقروضیت مالی ندارد و تابعیت افغانستان را دارد، پرونده ترک تابعیت او در کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.


سپس این پرونده به ریاست عمومی اداره امور ارسال می‌شود تا در جلسات کابینه تصویب شده و رییس الوزرا آن‌را منظور کند. پرونده ترک تابعیت پس از اخذ حکم رییس الوزرا به وزارت عدلیه ارسال می‌َشود و وزارت عدلیه کاپی این حکم را طی نامه‌ای به وزارت خارجه ارسال می‌کند و از آن‌جا به سفارت یا نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور دومی ارسال می‌شود. به این ترتیب پروسه ترک تابعیت فرد متقاضی به اتمام می‌رسد.
روند کسب تابعیت: 

در روند کسب تابعیت نیز متقاضی کسب تابعیت در آغاز، درخواست کسب تابعیت افغانستان را به سفارت یا نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور دومی و یا وزارت امور خارجه افغانستان می‌سپارد.
اصل درخواست با اسناد مورد نیاز شامل سه ورق فورم خانه‌پری شده کسب تابعیت، دو اصل انگشت نگاری، کاپی‌های سند نکاح یا زوجیت، تذکره تابعیت یکی از زوجین افغان، پاسپورت متقاضی و ویزه‌های ورودی او به افغانستان، اسناد اقامت بالاتر از پنج سال متواتر در افغانستان، کارت شهری کشور متبوع متقاضی و سند عدم مسوولیت جرمی، از وزارت خارجه به وزارت عدلیه ارسال می‌شود.
وزارت عدلیه این اسناد را به
وزارت داخله ریاست پولیس انترپول و ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی، اداره احصائیه و معلومات و ریاست عمومی  استخبارات غرض دریافت معلومات ارسال می‌کند و بعد از دریافت تاییدی نهادهای یادشده، پرونده مذکور در کمیسیون امور مربوط به ترک و کسب تابعیت به بررسی گرفته می‌شود.
پس از بررسی کمیسیون، پرونده کسب تابعیت به ریاست اداره امور فرستاده می‌شود تا در موضوع
در کابینه تصویب شود و پس از آن رییس الوزرا فرمان کسب تابعیت فرد متقاضی را صادر کند.
بعد از اصدار فرمان
رییس الوزرا در مورد کسب تابعیت، این فرمان برای اجراآت لازم به وزارت عدلیه، وزارت امور خارجه و ریاست عمومی استخبارات  تکثیر می‌شود و به این ترتیب روند کسب تابعیت به پایان می‌رسد.