معرفی ریاست وکلای مدافع

ریاست وکلای مدافع یکی از ریاست های حقوقی ومسلکی در بدنه وزارت عدلیه بوده که به اساس فقره دوم ماده پنجم طرزالعمل انسجام وکلای مدافع در مقر وزارت عدلیه تشکیل و به فعالیت آغاز نموده است. از آنجاییکه مشروعیت وکالت به اساس نصوص شریعت و هم از منظر قانون وضعی ثابت گردیده و نیز در قوانین ملی و بین المللی برای تأمین عدالت موجودیت وکیل مدافع را در جامعه خاصتاً در مراجع عدلی و قضائی اصل محاکمه عادلانه قید نموده اند. به همین منظور وزارت عدلیه بعد ازفعالیت همه جانبه مسوده طرزالعمل انسجام وکلای مدافع را طی 6 فصل و 58 ماده ترتیب وجهت تصویب به تاریخ 14/8/1443 ه.ق به شورای وزیران ارسال نموده که سپس در ماه رمضان1443از جانب شورای وزیران امارت اسلامی تصویب گردید، که به اساس صراحت ماده پنجم طرزالعمل انسجام وکلای مدافع وزارت عدلیه ریاست وکلای مدافع را در مرکز غرض آغاز روند کار و ارائه خدمات به وکلای مدافع ایجاد نموده که این ریاست رسماً در ماه حمل سال 1401 قرار تشکیلات ذیل به فعالیت آغاز نموده وعملاً دفاتر خویش را فعال ساخته است. تشکیلات ریاست وکلای مدافع مشتمل بر16بست اداری ومسلکی بوده به اساس طرزالعمل انسجام وکلای مدافع مسؤلیت تمدید جواز نامه های وکلای مدافع، توزیع جوازنامه ها جدید، نظارت از فعالیت های وکلای مدافع و هم چنان رسیده گی به مشکلات وکلا را در سطح کشور به عهده دارند. که در بخشهای ذیل ایفای خدمت میکنند.

ریاست وکلای مدافع در مرکز دارای یک دفتر مرکزی در مقر وزارت عدلیه بوده و در ولایات شعبات ولایتی را تأسیس می نماید، که دفتر مرکزی قرار تشکیلات ذیل به فعالیت آغاز نموده است.

 1. ریاست:

رهبری وتأمین ماموریت ریاست وکلای مدافع شامل بست دوم در مطابقت به هدایات و اسناد در تشکیل وزارت عدلیه ا.ا.ا ایجاد گردیده که شامل دو آمریت ویک مدیریت عمومی تحت اثر می باشد که تماماً امورات اداری و اجرایوی این ریاست توسط مامورین اداری ومسلکی صورت گرفته و از اجراآت انجام داده خویش گزارش ده به مقام وزارت میباشد.

2-آمرییت جوازنامه ها:

ریاست وکلای مدافع دارای یک آمربست (3) ویک مدیر عمومی صدور جواز نامه ها بست (4) و دو عضو صدور جواز نامه ها بست(5) میباشد، که به اساس لایحه وظایف شان تؤظیف و به فعالیت آغاز نموده اند که تماماً امورات اجرایوی از قبیل توزیع جوازنامه ها تمدید، جواز نامه ها لغو، جوازنامه های وکلای مدافع را به عهده داشته و از اجراآت خویش به اساس سلسله مراتب اداری گزارش ده به مقام ریاست میباشد.

3-آمریت نظارت:

ریاست وکلای مدافع، دارای یک آمر بست(3) وپنج عضو مسلکی بست(4) بوده که به اساس لایحه وظایف شان تؤظیف و به فعالیت آغاز نموده اند که تماماً امورات نظارتی از قبیل نظارت از تطبیق و رعایت احکام طرزالعمل انسجام وکلای مدافع و سایر اسناد تقنینی، نظارت از حق الزحمه و مسایل مالی و کلای مدافع، نظارت ساحوی دارلوکاله ها وتأدیب وکلای مدافع خاطی را به اساس طرزالعمل انسجام ولایحه هیئت نظارت به عهده دارند و از اجراآت خویش به اساس سلسله مراتب اداری گزارش ده به مقام ریاست میباشد.

4-مدیریت عمومی اداری :

دارای یک مدیر عمومی اداری بست (5) بوده ویک مامور اداری بست (6) بوده که به اساس لایحه وظایف شان تؤظیف وبه فعالیت آغاز نموده اند که تماماً مسؤلیت پیش برد امورات اداری ریاست وکلای مدافع را به اساس طرزالعمل وقانون خدمات ملکی به عهده دارند و از تمامی اجراآت خویش به ریاست وکلای مدافع گزارش ده و مسول میباشد.

اداره ریاست وکلای مدافع وزارت عدلیه دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد.

 • تطبیق احکام طرزالعمل انسجام وکلای مدافع در چوکات نظام امارت اسلامی.
 • انسجام امور مربوط به وکلای مدافع و طرز فعالیت آنها در سطح کشور.
 • ثبت صدور وتجدید جوازنامه فعالیت وکلای مدافع.
 • تنظیم امور مربوط به حقوق ووجایب وکلای مدافع .
 • نظارت از فعالیت های وکلای مدافع.
 • رسیده گی به شکایات مؤکلین از وکلای مدافع به اساس طرزالعمل انسجام وکلای مدافع ولایحه نظارت فعالیت های وکلای مدافع.
 • تأدیب وکلای مدافع متخلف وخطا کار به اساس طرزالعمل انسجام وکلای مدافع.
 • دایر نمودن امتحانات کانکور برای متقاضیان جدید وکالت دفاع در سطح کشور.
 • ایجاد ستاژ وکالت دفاع در چوکات وزارت عدلیه امارت اسلامی.
 • توزیع حد اقل سه قضیه رایگان به وکلای مدافع در طول سال.