ریاست عمومی تقنین

ریاست عمومی انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی، یکی از ریاست های مسلکی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان است، این ریاست، در سال 1335 زیر نام مدیریت عمومی تقنین و فتوی در چوکات وزارت عدلیه ایجاد گردید. در سال 1337 اصول نامۀ نشر و مرعیت قانون وضع و مدیریت عمومی تقنین به ریاست ارتقاء کرد. در سال 1360 بعد از تصویب اساسنامۀ انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی تحت نام انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی مسما گردید و در سال 1420 هـ.ق بعد از تصویب اساسنامۀ ریاست عمومی امورقانونگذاری و تحقیقات علمی - حقوقی تحت نام ریاست عمومی امورقانونگذاری تحقیقات علمی حقوقی ( تقنین ) تعدیل گردید و متعاقباً ریاست عمومی امورقانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی  در سال 1386 بعد از تصویب اساسنامۀ انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی به ریاست عمومی انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی تعدیل گردید، این نهاد بعد از توافقات بن و ایجاد ادارۀ مؤقت فعالیت های خود را با نظرداشت معیار های ملی و بین المللی و شرایط جدید هماهنگ ساخت و با توجه به نیازمندی های جامعه و انکشافات علمی – حقوقی در عرصۀ جزائی، مدنی و تجارتی در راستای تحقق اهداف و خط مشی دولت گام­های مؤثری برداشته است و از بدو تأسیس الی اکنون این انستیتوت بیش از یک هزار و سه صد سند تقنینی (قوانین، فرامین تقنینی، مقرره ها، اساسنامه ها و تعدیل، ایزاد، حذف، تعلیق و ضمیمۀ آنها) را تسوید، تدقیق و غرض طی مراحل ارائه نموده است.

تشکیل ریاست عمومی انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی:

ریاست عمومی انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی دارای یک بست اول رئیس عمومی، یک بست ۲ معاونیت و نه بست 2 ریاست دیپارتمنت ها و ریاست بورد ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق اسناد رسمی که قرار ذیل است: 

1- ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی.

2- معاونیت ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی.

3- ریاست دیپارتمنت قوانین مدنی یک بست 2 و دارای دو بست 3، چهار بست 4 و دو بست 5، مسلکی می­باشد.

4- ریاست دیپارتمنت قوانین جزایی یک بست 2 و دارای دو بست 3، چهار بست 4 و دو بست 5، مسلکی می­باشد.

5- ریاست دیپارتمنت قوانین اقتصادی و مالی یک بست 2 و دارای دو بست 3، چهار بست 4 و دو بست5، مسلکی می­باشد.

6- ریاست دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی و صحت یک بست 2 و دارای دو بست 3، چهار بست 4 و دو بست 5، مسلکی می­باشد.

7- ریاست دیپارتمنت قوانین کار و اداره یک بست 2 و دارای دو بست 3، چهار بست 4 و دو بست 5، مسلکی می­باشد.

8- ریاست دیپارتمنت قوانین تجارتی و سکتور خصوصی یک بست 2 و دارای دو بست 3، چهار بست 4 و دو بست 5، مسلکی می­باشد.

9- ریاست دیپارتمنت قوانین بین الملل و حقوق بشر یک بست 2 و دارای دو بست 3، چهار بست 4 و دو بست 5، مسلکی می­باشد. 

10- ریاست دیپارتمنت قوانین مطالعه، تشریح و آموزش قوانین یک بست 2 و دارای پنج بست 3 مسلکی تحقیق و ریسرچ، یک بست 3  آمریت آموزش و دو بست 4 مدیریت آموزش، می­باشد.

11- ریاست ترجمۀ اسناد تقنینی و تصدیق اسناد رسمی یک بست 2 و دارای پانزده بست 3 کارشناسان ترجمۀ اسناد تقنینی و یک بست 5 و یک بست 6 مدیر و مامور تصدیق اسناد رسمی، می­باشد.

12- آمریت اسناد و ارتباط بست 3 و دارای یک بست 4 مدیریت عمومی دیتابس قوانین، یک بست 5 مدیر و یک بست 6 مامور تصنیف و احصائیۀ قوانین، یک بست 5 مدیریت اداری، سه بست 6 مامور اداری و چهار بست 6 کمپیوترکار، می­باشد.

اهداف عمده و اساسی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی:

انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی به حیث عالی­ترین ادارۀ علمی –  تحقیقی در امور قانونگذاری حکومت، اسناد تقنینی ( قوانین، فرامین، مقرره ها، اساسنامه ها و تعدیل، ایزاد، حذف، تعلیق و ضمیمه در آنها و مصوبات شورای وزیران (کابینه) دارای ماهیت تقنینی ) را طرح، تسوید و تدقیق نموده، جهت طی مراحل به کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می­نماید و اهداف عمدۀ آن قرار ذیل است:

1- تحکیم قانونیت مبتنی بر احکام دین مقدس اسلام و قانون اساسی در حیات جامعه از طریق طرح، تسوید و تدقیق اسناد تقنینی.

2- اتخاذ تدابیر به منظور توسعه و تکامل امور قانونگذاری، مطابق اهداف و خط مشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

3- انجام تحقیقات علمی- حقوقی در امور قانونگذاری.

4- اتخاذ تدابیر به منظور ارتقای سطح دانش حقوقی از طریق نشر، تشریح و توضیح اسناد تقنینی در جامعه.

5- ارایۀ مشوره های قانونی به مقام ریاست جمهوری، شورای وزیران و سایر ادارات دولتی.

6- ارتقای ظرفیت اعضای مسلکی انستیتوت امورقانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی در امور طرح، تسوید و تدقیق اسناد تقنینی.

وظایف عمده و اساسی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی:

- تهیه و تسوید اسناد تقنینی.

- تدقیق طرح ابتدائی اسناد تقنینی.

- تدقیق طرح تعدیل، ایزاد، حذف، تعلیق و ضمیمه در اسناد تقنینی مطابق خواست وزارت­ها و ادارات دولتی.

- تدقیق موافقت نامه­ها و قراردادهای بین المللی.

- تهیه و ترتیب پیشنهاد تعدیل اسناد تقنینی با در نظرداشت موافقت­نامه­ها، قراردادها و کنوانسیون­های
بین­المللی که افغانستان به آن­ها الحاق نموده است.

- ابراز نظر مشورتی قانونی در موارد لازم به حکومت.

- اعطای مشوره های قانونی به وزارت ها و ادارات دولتی.

- انجام تحقیقات علمی، حقوقی در ساحۀ قانونگذاری.

- تدویر جلسات مشترک نمایندگان وزارتها و ادارات ذیربط برای ایجاد هماهنگی.

- ابراز نظر در مورد مطابقت موافقت نامه ها، قراردادها، تفاهم نامه ها، توافق نامه ها، پروتوکول­ها، کنوانسیون­ها و سایر معاهدات بین المللی به احکام قانون اساسی و سایر قوانین.

- مطالعه و مطابقت طرح های مرتبۀ وزارت ها و ادارات دولتی با احکام قانون اساسی و سایر قوانین.

- تأمین ارتباط با وزارت ها و ادارات دولتی راجع به فهم و تطبیق صحیح قوانین.

- مطالعه قوانین کشورها و استفاده از آن در رشد و تکامل نظام حقوقی کشور.

- ترجمه قوانین سایر کشور ها به زبان­های رسمی کشور جهت استفاده از آن در امور قانونگذاری در صورت ضرورت.

- ترجمه قوانین کشور به زبان های خارجی در صورت ضرورت.

- جلوگیری از ایجاد، تناقض و تکرار احکام مشابه در اسناد تقنینی.

- جمع آوری قوانین و سایر اسناد تقنینی و تنظیم آن­ها در مجموعه های واحد.

  پروسیجر کاری ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی را در اینجا مطالعه  نمائید.
 

  پروسیجر کاری ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی را در اینجا مطالعه  نمائید.