رياست منابع بشري

ریاست منابع بشری ، یکی از ریاست های مرکزی وزارت عدلیه ج.ا.ا، است. این ریاست درسال 1388 با تطبیق سیستم جدید رتب وماشات، ایجاد گردیده. ریاست منابع بشری، به صورت عموم مسؤلیت مدیریت نیرو انسانی وزارت را به عهده دارد .

تشکیل ریاست منابع بشری:

ریاست منابع بشری درتشکیل منظورشده سال 1399 دارای پنج آمریت یک مدیریت عمومی توحید گزارشات ویک مدیریت اداری بشمول یک بست رتبه (6) مامور اداری میباشد .

- آمریت استخدام: این آمریت درتشکیل خود دارای (4) مدیریت عمومی ( مدیریت عمومی استخدام مرکزی، مدیریت عمومی استخدام ولایتی، مدیریت عمومی کارکنان قراردادی مرکزی وولایتی، مدیریت عمومی استخدام و کمیته امتحانات ) و یک بست رتبه (5) مدیراستخدام ولایتی میباشد.

- آمریت سوانح، دیتابیس وارزیابی اجراآت: این امریت دارای (3) مدیریت عمومی (مدیریت عمومی حاضری، مدیریت عمومی ارزیابی اجراآت کارکنان وامتیازات استثنایی، مدیریت عمومی دیتابیس سوانح مرکزی وولایتی) به تعداد (5) بست مدیریت( مدیرحاضری، عضو ارزیابی اجراآت، عضوسوانح مرکزی،عضوسوانح ولایتی، عضو دیتابیس) ویک بست (6) مامور امور تقاعد مرکزی وولایتی میباشد .

- آمریت انکشاف اداره: این امریت دارای (2) مدیریت عمومی (مدیریت عمومی پلانگذاری تشکیلاتی، مدیریت عمومی تصنیف وتحلیل وظایف وساختار تشکیلاتی) بوده که هرمدیریت دارای یک عضو بست رتبه (5) نیز میباشد. 

- آمریت آموزش وارتقای ظرفیت: این آمریت دارای یک مدیریت عمومی (مدیریت عمومی طرح وتطبیق پلان های آموزشی) میباشد که دارای دومدیریت بست رتبه (5) (عضونیاز سنجی،  نظارت وارزیابی از برنامه های آموزشی، عضو دیتابیس برنامه های آموزشی) بوده وهمچنان دارای (3) بست رتبه (3) آموزگار(آموز گار تقنینی، آموزگار حقوقی، اموزگار قضایای دولت) ودوبست رتبه (4) (آموزگار مساعد حقوقی، آموزگار مالی، اداری ومنجمنت) میباشد .

- آمریت ارتباط کارکنان: این آمریت دارای یک بست رتبه (3) داکتر یک بست رتبه (4) داکتر اناثیه ویک بست رتبه (5) عضو حل اختلافات و رسیدگی به شکایات میباشد .

هدف عمده واساسی ریاست منابع بشری :

جذب، پرورش، توسعه وحفظ نیرو های لایق وشایسته ای کار جهت رسیدن به هدف وزارت میباشد .

وظایف عمده واساسی ریاست منابع بشری :

- تطبیق اصلاحات اداری به همکاری گروپ کاری وزارت و رهنمای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی .

- تطبیق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، لوایح و رهنمودهای مربوط به استقامت کاری این ریاست درتمام امور به وقت وزمان معین آن .

- استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط  و جذب کادرهای ورزیده  از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی .

- مدیریت و نظارت ازجریان ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی واتخاذ تصامیم درامر تطبیق ونتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها درچوکات سیستم جدید رتب و معاشات .

-  تنظیم دفاتر سوانح وامور ذاتی کارکنان خدمات ملکی وزارت و درج تمام معلومات در دیتابیس مربوط منابع بشری .

-  تنظیم و بررسی نیازسنجی آموزشی وترتیب پلان ها واجرای برنامه های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت .

-  طرح، ترتیب، تنظیم و انکشاف تشکیلات اداره نظر به استراتیژی ونیازمندی های داخلی وزارت .

-  پلان گذاری منابع بشری در وزارت عدلیه .

- رسیدگی به شکایات کارکنان وزارت و همکاری با بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی .

-  مدیریت مسایل مربوط به صحت و مصؤنیت کارکنان .

- معرفی کارکنان وزارت به برنامه های آموزشی داخلی وخارجی .

-  تشخیص حجم کار ریاست ها، تعیین دیپارتمنت ها، تحلیل وظایف وایجاد لوایح وظایف هربست .

- تنظیم مسایل مربوط به معاشات استثنایی کارکنان وزارت .