سکرتر اجرائیوی  معین امور اجتماعی (اعلان مجدد) 

waheed
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱ - ۱۲:۱۰

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        سکرتر اجرائیوی  معین امور اجتماعی (اعلان مجدد)       

بست:                     3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       ریاست دفتر مقام وزارت    

موقعیت پست:      کابل       

تعداد پست:           1

گزارشده به:           رئیس دفتر مقام 

گزارشگیر از:         ندارد

تاریخ اعلان :     11/6/1399

ختم اعلان:        18/6/1399

هدف وظیفه: تنظیم ملاقات مجالس رسمی واداری، تعقیب وحصول اطمینان از تطبیق فیصله هاوهدایات و پیشبرد امورتشریفاتی واجرائیوی معینیت امور اجتماعی؛

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی بخش مربوطه، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ترتیب تقسیم اوقات کاری به منظور تنظیم بهتر ملاقات، مجالس رسمی و محافل در مطابقت با برنامه تنظیم شده قبلی و پلان؛
 3. اخذ احکام و هدایات مقام معینیت ودرصورت ضرورت ابلاغ آن به سایر مراجع داخلی وزارت؛
 4. اخذ مکاتیب، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام معینیت و طی مراحل امور اداری آن؛
 5. تنظیم ملاقات، مجالس رسمی و محافل مقام معینیت در مطابقت با پلان مطروحه و تقسیم اوقات مرتبه؛
 6. تنظیم ارتباطات تلیفونی مقام معینیت با تمام ادارات و مراجع ذیربط و در صورت ضرورت باالعکس آن؛
 7. اعطای کارت ملاقات به اشخاص و آگاهی آنان در وقت تعیین شده با شخص معیین؛
 8. ترتیب لیست اعضای جلسات رسمی و آگاهی آنان از وقت جلسه و اشتراک آنها در وقت معین؛
 9. ارایه پاسخ درست و شفاف به پیام های تلیفونی و پیام های وارده به دفتر معین و ایجاد ارتباط میان اشخاص و اداره؛
 10. پذیرایی از مهمانان و مراجعین داخلی و خارجی و رهنمایی آنها به مقام معینیت امور اجتماعی؛
 11. طی مراحل و حفظ اسناد وارده مربوط به معینیت اداری؛
 12. ارائه گزارش  ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت  از فعالیت ها ودستاوردها به بخش مربوط؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل دوسال؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 5. برای طبقه اناث ارجحیت داده می شود.

علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از وب سایت (www.moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل ادرس hr.recruitment.moj@gmail.com,ارسال نماید.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies