منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۱۵
Background image

آمر مالی و حسابی  

عنوان وظیفه: آمر مالی و حسابی  

بست: 3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست اداری ومالی 

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس اداری ومالی

گزارش گیر از: کارکنان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد: 021-06-90-50

تاریخ بازنگری:  26/03/1398

تاریخ اعلان: 27/5/1398

ختم اعلان: 6/6/1398

هدف وظیفه: مدیریت  کنترول از امور مربوط به بودجه، معاشات، حواله جات، عواید و حساب قطعیه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۷
Background image

آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه: آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:  3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه:  حمایت حقوق بشر

موقعیت پست:  کابل

تعداد پست:  1

گزارشده به: رئیس حمایت حقوق بشر

گزارش . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۱۵

آمر مالی و حسابی  

عنوان وظیفه: آمر مالی و حسابی  

بست: 3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: ریاست اداری ومالی 

موقعیت پست: کابل

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس اداری ومالی

گزارش گیر از: کارکنان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۴:۷

آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

عنوان وظیفه: آمر مرور قوانین و مطالعات استراتیژیک

بست:  3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه:  حمایت حقوق بشر

موقعیت پست:  کابل

تعداد پست:  1

گزارشده به: رئیس حمایت حقوق بشر

گزارش . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۳:۵۴

آمرآموزش وارتقای ظرفیت

عنوان وظیفه: آمرآموزش وارتقای ظرفیت 

بست: 3

وزارت یا اداره: عدلیه

بخش مربوطه: منابع بشری

موقعیت پست: کابل   

تعداد پست: 1

گزارشده به: رئیس منابع بشری 

گزارش گیر از: کارکنان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۴:۱

اعلان مجدد کار آموزی

عنوان وظیفه: کارآموز

تاریخ اعلان کارآموزی:  7 اگست 2019 برابر 16 اسد ۱۳۹۸

تاریخ ختم اعلان:  20 اگست 2019 برابر با 29 اسد 1398                                                      

. . .