خپرونې

AdalatMagazin-1402.pdf " target="_blank"> . ">

د عدالت مجله

Adalatmagzin_sawar_1401.pdf " target="_blank"> . ">

د ثور د میاشتی د عدالت مجله

Procedure_1401.pdf " target="_blank"> . ">

دمدافع وکیلانو د انسجام کړنلاره

AdalatHoot1399.pdf " target="_blank"> د عدالت مجله - کب میاشت 1399 ">

د عدالت مجله - کب میاشت 1399

adalatDawla1399.pdf " target="_blank"> د عدالت مجله- د سلواغی میاشت- کال 1399 ">

د عدالت مجله- د سلواغی میاشت- کال 1399

AdalatAqrab1399.pdf " target="_blank"> د عدالت مجله- میاشت عقرب- کال ۱۳۹۹ ">

د عدالت مجله- میاشت عقرب- کال ۱۳۹۹

legalawarenessMizan1399.pdf " target="_blank"> د عدالت مجله- میزان میاشت 1399 ">

د عدالت مجله- میزان میاشت 1399

adalat_sawr_1399.pdf " target="_blank"> د عدالت مجله-ثور 1399 ">

عدالت ثور 1399

adalat_hamal_1399.pdf " target="_blank"> مجله عدالت ماه حمل 1399 ">

حمل 1399

رسمی جریده

dlawa1397agahi hoqiqi.pdf " target="_blank"> حقوقی پوهاوی ">

میاشتني آګاهی حقوقی

adalat_hamal1397.pdf " target="_blank"> Adalat Publication ">

عدالت مجله