اعلان داوطلبی تدارک پرزه جات، ترمیمات و فلترباب

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پرزه جات، ترمیمات و فلترباب مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از ویب سایت اداره تدارکات ملی (ageops.net) و یا از آمریت تدارکات ذریعه فلش بطور رایگان سر از تاریخ 08/10/1399 بدست آورند آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز شنبه 4 دلو1399 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 230,000 (دو صدو سی هزار افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.