اعلان داوطلبی تدارک پروژه کانال (دکت) آهن چادری 9 پایه ماشین های HVAC

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پروژه کانال (دکت) آهن چادری 9 پایه ماشین های HVAC  اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از ویب سایت اداره تدارکات ملی (ageops.net) و یا از آمریت تدارکات ذریعه فلش بطور رایگان از تاریخ 02/10/1399 بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز دو شنبه 29 جدی 1399 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 80,000 (هشتاد هزار افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.