اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد: تیل پطرول و دیزل

waheed

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود (وزارت عدلیه) در نظر دارد، قرارداد {MOJ/NCB-004 تدارک مقدار (100000) لیتر تیل پطرول سوپر (A92) و (70000) لیتر تیل دیزل (Los-62) ضرورت وسایط وزارت }را با {شرکت جمشیدی آیل گاز لمتد، دارنده جواز نمبر 28424 ، آدرس جمشیدی، مرکز بلخ، مزارشریف، بلخ) با قیمت مجموعی مبلغ {9،350،000 نه میلیون سه صدو پنجاه هزار افغانی} اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به {وزارت عدلیه، آمریت تدارکات} واقع {دارالامان، کمپلکس جدید وزارت عدلیه} وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.