عضو حقوق و  نظارت از تطبیق،تنفیذ فیصله های محاکم در امور مدنی

waheed
دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ - ۱۳:۵۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:        عضو حقوق و  نظارت از تطبیق،تنفیذ فیصله های محاکم در امور مدنی

بست:                   3

وزارت یا اداره:       عدلیه

بخش مربوطه:       وازرت عدلیه/معینیت مسلکی/ ریاست عمومی حقوق مرکز/ریاست نظارت از تطبیق ، تنفیذ فیصله های محاکم در امور مدنی  

موقعیت پست:      مرکز

تعداد پست:           2

گزارشده بست:     رئیس نظارت تطبیق ، تنفیذ فیصله های محاکم در امور مدنی  

هدف وظیفه: تحلیل و ابراز نظر در مورد دوسیه های حقوقی،بررسی شکایت های مراجعین،جستجو و دریافت راه حل های مناسب و قانونی برای دارات حقوقی مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. ابراز نظر در مورد حل شکایت های عرایض و دوسیه های محوله و تفکیک قضایای حقوقی و جزائی.
 2. نظارت از جریان تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم در ادارات حقوقی؛
 3. تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم به اساس لزوم دید اداره؛
 4. تحلیل و بررسی در مورد تطبیق و عدم تطبیق دوسیه های قطعی و نهایی محاکم؛
 5. همکاری و ارائه مشوره های تخنیکی و حقوقی به کمیته های فامیلی،املاکی ،دیون و تجارتی به منظور حصول اطمینان از اجراآت قانونی و به موقع کمیته های مروبط؛
 6. همکاری در قسمت تطبیق قرار ها و فیصله های قطعی و نهایی محاکم در موضوعات مدنی و تجارتی در مرکز و واحد های دومی و سومی؛
 7. بررسی ،جستجو و دریافت راه های حل مناسب و قانونی به سکایت های مراجعین و هماهنگی با آمریت های مربوطه؛
 8. همکاری و ارائه مشوره های رسمی و قانونی در قسمت جوابگو به استهدات واصله از ادارات حقوق در مطابقت به قوانین نافذه به منظور رفع ابهامات در مسایل مربوط؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن ریاست؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی:
 1. هماهنکی و تامین ارتباط کاری  با  بخشهای مختلف کاری جهت تطبیق درست فیصله های محاکم؛
 2.  هماهنگی  و تامین ارتباط کاری موثر بین وزارت عدلیه، نهاد های سکتورعدلی و قضایئ و سایر ادارات ذیربط به منظور تسهیل هر چه بهتر اجراات و تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی بـا حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته های تحصیلی:  داشتن حداقل سند لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و شرعیات .و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1.  داشتن حد اقل دو  سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 1. (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
 2. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 علاقه مندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی و لایحه وظایف بستهای اعلان شده را از ویب سایت (https://moj.gov.af) دریافت نموده ، بعد از خانه پری دقیق طبق رهنمود، همراه با اسناد مورد ضرورت تصدیق شده از مراجع ذیربط تحصیلی و تجربه کاری دوباره به ایمیل آدرس hr.recruitment.moj786@gmail.com ارسال نمایند.

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی را از اینجا بدست آورده میتوانید

رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies