جواز لرونکي جمعیتونه

 د راجستر شویو جمعیتونو لیست  دلته کتلای شی