اعلان داوطلبی تدارک  گاز مایع و تیل دیزل

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار(42579 چهل و دو هزار و پنجصدو هفتاد و نه) کیلو گرام گاز مایع و (1795.5 هفده صدو نود و پنج اعشاریه پنج) لیتر تیل دیزل ضرورت وزارت عدلیه اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل (500) افغانی الی ساعت 10:30 مورخ 18/8/1399 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع دارالامان از تاریخ نشر الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه قبل از ظهر به روز یکشنبه 18 عقرب 1399 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 107500(یک صدو هفت هزار و پنجصد افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.