اعلان داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی (کمپیوتر، پرنتر، رنگ پرنتر، کاپیر و اسکنر)

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی (کمپیوتر، پرنتر، رنگ پرنتر، کاپیر و اسکنر) مورد نیاز وزارت عدلیه اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را به طور رایگان الی ساعت 10:30 مورخ 2/8/1398 از آمریت تدارکات وزارت عدلیه واقع دارالامان از تاریخ نشر الی 21 روز تقویمی بدست آورند، آفر گشایی ساعت 10:30 بجه روز چهارشنبه 2 عقرب 1398 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت می گیرد، تضمین آفر 103،800 افغانی (یکصدو سه هزار و هشت صد افغانی) ضمانت بانکی یا پول نقد از نزد داوطلبان اخذ میگردد. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.