عدليې وزارت کې په تېرو شپږو میاشتو کې په جمعیتونو پورې اړوند تر ۹۰۰ زیات سندونه بررسي شوي دي.

waheed
Wed, Nov 18 2020 11:04 AM

عدليې وزارت کې په تېرو شپږو میاشتو کې په جمعیتونو پورې اړوند ۹۱۱ سندونه بررسي شوي او د هغو اساسنامې مطالعه او بیاکتل شوي دي.

له دې څخه، په نویو تأسیس شویو جمعیتونو پورې اړوند ۵۷۴ جوازونه، ۷۳ تمدیدي جوازونه، ۱۶ متفرقه جوازونه ( د نوم بدلون، مثنی او نور موارد) د عدليې وزارت له لوري صادر شوي دي.

همدا راز، په جمعیتونو پورې اړوند ۲۴۸ سندونه د جمعیتونو د بررسۍ د بوړد د غړو په واسطه له هر اړخیزې بررسۍ وروسته د مدني قانون او د جمعیتونو د تأسیس او ثبت د ډول د مقررې له حکمونو سره سم، مسترد شوي دي.

د جمعیتونو د ثبت او له پړاوونو څخه د تېرولو بهیر د تېرو څو کلونو په پرتله بې ساری زیاتوالی موندلی دی.

د اساسي قانون د پنځه دېرشمې مادې پربنسټ د افغانستان اتباع حق لري، د مادي او یا معنوي مقصدونو د تأمین په منظور د قانون له حکمونو سره سم، جمعیتونه رامنځته کړي.

جمعیتونه/ ټولنیز بنسټونه هغو انجمنونه، سازمانونو، بنسټونو، شوراوو، اتحادیو، ټولنو او یا جوړښتونو ته ویل کېږي چې په داوطلبانه ډول د حقیقي او یا حکمي اشخاصو د ډلې په واسطه د اړوندو قوانینو په پام کې نیولو سره رامنځته شوي چې غیر انتفاعي، غیر سیاسي، غیر دولتي او مشخصې موخې ولري.

د عدليې وزارت مسؤولیت لري چې د جمعیتونو د ثبت لپاره د اړتیا وړ سندونه مطالعه او بررسي کړي، له ډاډ ترلاسه کولو وروسته د جمعیتونو د چارو له سندونو او نورو اړوندو قوانینو سره سم، د جمعیتونو د فعالیت جواز صادر کړي او امکاناتو ته په کتو سره د هغو د کړنو له څرنګوالي څخه څارنه وکړي.  

Latest news

Mon, Nov 16 2020 3:16 PM
Background image

A Number of Institutions Share their Proposals on Draft Family Law with Ministry of Justice

The representatives of a number of agencies and civil society organizations in a meeting with Gul Mohammad Gulzai- Deputy Minister of Justice in Financial and Administrative Affairs. . .

Wed, Nov 11 2020 1:16 PM
Background image

Acting Minister of Justice Introduces Draft Labor Law to House of Representatives

Esteemed Qazawatpooh Fazil Ahmad Manawi, nominee and acting minister of Justice, presented and introduced a new draft labor law to the House of Representatives. This law has been. . .

BACK TO NEWS