اعلان داوطلبی تدارک فرش و پرده

waheed

Publish Date

Closing Date

وزارت عدلیه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک فرش و پرده مورد نیاز وزارت اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در بدل (500) افغانی از تاریخ 7/10/1398 از آمریت تدارکات بدست آورند، آفرگشایی ساعت 10:30 بجه روز سه شنبه 1 دلو 1398 در منزل دوم آمریت تدارکات وزارت عدلیه صورت میگیرد، تضمین آفر مبلغ (174550) (یکصدو هفتاد و چهار هزار و پنجصد و پنجاه افغانی) ضمانت بانکی از نزد داوطلبان اخذ میگردد، آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد .